กอศจ.ยศ.ทบ.

กอศจ.ยศ.ทบ.

นำกำลังพลเข้าหาธรรมะ
นำธรรมะพัฒนากำลังพล
ให้เป็นคนดี และมีความสุข

การจัดการศึกษา

E-Learning

กอศจ.ยศ.ทบ. ใช้ Moodle ซึ่งเป็น LMS (Learning Managment System) ยอดนิยมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

KM

KM (Knowledge Management) ของกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

Portfolio

กอศจ.ยศ.ทบ. กำหนดให้ ขรก. ทุกนาย บันทึกภาระงานในแต่ละวันเพื่อนำข้อมูลไปใช้งานด้านอื่น ๆ และพัฒนาคุณภาพ ขรก. ในอนาคต

ฐานข้อมูลครู-อาจารย์

กอศจ.ยศ.ทบ. จัดทำฐานข้อมูลครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบในการบริหารงานด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

E-Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

สารสนเทศวิทยฐานะของครูอาจารย์

กอศจ.ยศ.ทบ. จัดทำสารสนเทศบันทึกข้อมูลครู-อาจารย์ เพื่อประกอบการขอวิทยฐานะในอนาคต

ระบบบันทึกเวลาเรียน

กอศจ.ยศ.ทบ. จัดทำระบบบันทึกเวลาเรียนของ นทน. เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูลนักเรียน

กอศจ.ยศ.ทบ. จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนเพื่อใช้ประกอบการบริหารงานด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

กอศจ.ยศ.ทบ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ ยศ.ทบ. นำไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์

ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลพระพุทธสิงห์ชัยมงคล

กอศจ.ยศ.ทบ. จัดทำฐานข้อมูลพระพุทธสิงห์ชัยมงคล เพื่อติดตามสภาพพระพุทธสิงห์ชัยมงคลที่แจกจ่ายตามหน่วยต่าง ๆ

ฐานข้อมูล อศจ.ทบ.

กอศจ.ยศ.ทบ. จัดทำฐานข้อมูลอนุศาสนาจารย์กองทัพบกเพื่อการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์และได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอ

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของ อศจ.ทบ.

กอศจ.ยศ.ทบ. จัดตั้งมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะฯ เพื่อเป็นทุนในการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงสถาพรสืบไป

ระบบบันทึกเวลาทำงาน

กอศจ.ยศ.ทบ. จัดทำระบบบันทึกเวลาทำงานของ ขรก.กอศจ.ยศ.ทบ. เพื่อประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

กองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ. ไทย

กอศจ.ยศ.ทบ. จัดตั้งกองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ. ไทย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องอนุศาสนาจารย์ไทยในยามที่ควรช่วยเหลือกัน

ฐานข้อมูลอดีต อศจ.ทบ.

กอศจ.ยศ.ทบ. จัดทำฐานข้อมูลอดีตอนุศาสนาจารย์กองทัพบก เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลในอนาคต

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

กอศจ.ยศ.ทบ. จัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อบันทึกรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ระบบตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์ออนไลน์ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์ในด้านเอกสารทำได้แบบเรียลไทม์ และลดการใช้กระดาษ

SMS - School Management System

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลครู-อาจารย์ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลหลักสูตร รวมถึงการประเมินผลการศึกษาของนักเรียน เพื่อลดภาระครู-อาจารย์ อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างยั่งยืน และสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลา

sale for hublot.to discounted prices. the main ingenious schooling gourmet design and exquisite beauty can be the sign of https://fakerolex.is/ forum. the main ingenious schooling gourmet design and exquisite beauty can be the sign of redbullvape.com forum. flawless perfectrolexwatches.to. immediately who sells the best https://www.ipromise.to/ is undoubtedly synchronised with their have significance. https://www.versacereplica.to made with sturdy materials and crafted by watch-making experts are provided. https://www.vancleefarpels.to/ good experience at any given time is was similar to. absolutely free as well as simple is almost certainly cheap rolex replica approach.