อนุศาสนาจารย์ที่ได้รับพระราชทานยศนายพล

          อนุศาสนาจารย์ เป็นตำแหน่งพระราชทาน แม้ไม่มีโอกาสได้ขึ้นครองตำแหน่ง   ผู้บังคับหน่วย แต่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่นทำงานเพื่อกองทัพ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นจอมทัพไทย พระราชทานกิจการอนุศาสนาจารย์ ให้เป็นกองทัพธรรม มีหน้าที่นำกำลังพลเข้าหาธรรมะ นำธรรมะพัฒนากำลังพล ให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ สนองงานให้กองทัพบกได้อย่างเต็มที่โดยมีอุดมการณ์เดียวกัน คือ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ และประชาชน ท่านจึงได้รับพระราชทานยศเป็น พลตรี นับเป็นเกียรติแก่สายวิทยาการ และเป็นแบบอย่างที่อนุศาสนาจารย์รุ่นหลังควรยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการสืบไป

อนุศาสนาจารย์ที่ได้รับพระราชทานยศนายพล (ทบ.)

อนุศาสนาจารย์ที่ได้รับพระราชทานยศนายพล (ทร.)

อนุศาสนาจารย์ที่ได้รับพระราชทานยศนายพล (ทอ.)