อนุศาสนาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ยศ ชื่อ-สกุล : พ.อ. (พ) นวม  สงวนทรัพย์

ตำแหน่ง :  รรก. อศจ.ทบ. อเมริกา

หลักสูตร :  –

จาก :  สหรัฐอเมริกา

ยศ ชื่อ-สกุล : พ.อ. ประพาฬ  วิริยะคุปต์

ตำแหน่ง :  รรก. อศจ.ทบ. อเมริกา

หลักสูตร :  –

จาก : สหรัฐอเมริกา

ยศ ชื่อ-สกุล : พ.อ. ชัยณรงค์  จันทสิริพงศ์

ตำแหน่ง : อดีต ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา ช่วยราชการ แผนก อศจ.มทบ.๒๑

หลักสูตร :  Basic English Language Instructor Course (ครูสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน)

จาก : Defense Language Institute, English   Language Center, Lakeland Airforce Base, San Antonio, Texas, USA. (สถาบันภาษาทหาร ศูนย์ภาษาอังกฤษ ฐานทัพอากาศ  แลคแลนด์ เมืองแซน แอนโตนิโอ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา)