อนุศาสนาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพบก

            การศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ใช้ระเวลาการศึกษาไม่เกิน ๑ ปี ผู้จะได้รับพิจารณาอนุมัติให้เข้ารับการศึกษา จะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัด ทบ. ชั้นยศ พ.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตรไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี ต้องสำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ. หรือ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วย รองผู้บังคับหน่วย ผู้ช่วยผู้บังคับหน่วย หรือผู้ที่สภาการศึกษาพิจารณาและมีมติให้ศึกษา

            เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของ ทบ. ที่มีอนุศาสนาจารย์ ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการศึกษา จำนวน ๔ ท่าน นับเป็นเกียรติแก่สายวิทยาการอย่างยิ่ง

๑. พ.อ. (พ) ทองคำ  ศรีโยธิน  ผอ.กอศจ.กร.ทบ. ลำดับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๑)

๒. พ.อ. (พ) สิน  อินทร์นะรา  ผอ.กอศจ.กร.ทบ. ลำดับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๕)

๓. พ.อ. (พ) ศรีสวัสดิ์ แสนพวง  ผอ.กอศจ.กร.ทบ. ลำดับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๗)

๔. พ.อ. (พ) ไชยนาจ  ญาติฉิมพลี   ผอ.กอศจ.สม.