อนุศาสนาจารย์และเสมียนฯ ที่ไปราชการสงครามต่างประเทศ

ยุโรป พ.ศ. ๒๔๖๑

รองอำมาตย์ตรี พระธรรมนิเทศทวยหาญ

พระธรรมนิเทศทวยหาญ (กลาง) ไปเยี่ยมทหารป่วยในโรงพยาบาลลุกเซมเบิร์ก กรุงปารีส

ปลอบ บำรุงขวัญทหารป่วย ด้วยการปรารภธรรม พรมน้ำพระพุทธมนต์

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๖ นายแพทย์ให้ทหารมารวมกัน เพื่อรับฟังธรรมและน้ำมนต์ จากพระธรรมนิเทศทวยหาญ


เกาหลี พ.ศ. ๒๕๐๖

ร.อ. บัณฑิต  นันทเสนา


เวียดนาม (พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๕)

คณะอนุศาสนาจารย์บันทึกภาพร่วมกัน บริเวณด้านหน้าศาสนสถานมักการุณ        

คณะอนุศาสนาจารย์  เยี่ยม บำรุงขวัญทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบ

แม้จะมีเสียงกระสุน และปืนใหญ่ แต่อนุศาสนาจารย์ก็จะออกเยี่ยมตามฐานปฏิบัติการเพื่อเป็นบำรุงขวัญ และสร้างกำลังใจเป็นประจำ

ผลัดที่ ๑ ส่วนที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๒)

                ๑. พ.ท. สิน                 อินทร์นะรา        ประจำ กอศจ.ยศ.ทบ.

                ๒. พ.ต. ลือ                  ศรีปุนะเดช        อศจ.ศร.

                ๓. ร.อ. สุวิมล               อินทร์อุดม         อศจ.ผส.๑๓

                ๔. จ.ส.อ. พจน์             วิริยะพฤนท์       เสมียน อศจ.ทภ.๑

                ๕. ส.อ. บุญส่ง              เกิดบุญ             กองหนุน

                ๖. ส.อ. สุริยา               เที่ยงนิยม          กองหนุน

                ๗. ส.ท. โกวิท               สรรพานิช         ร.๑ รอ.

ผลัดที่ ๑ ส่วนที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๓)

                ๑. พ.ต. เสาร์               สุวิทยาลังการ     อศจ.มทบ.๗

                ๒. ร.อ. สุรินทร์             ศรีวงษา            อศจ.มทบ.๓

                ๓. ส.อ. จรูญ                เภสัชชา            เสมียน อศจ.บชร.๒

                ๔. ส.อ. ชม                  ตุสุวรรณ์           พลขับ ร้อย.บก.บชร.๒

                ๕. ส.อ. สุคนธ์              ดวงพาแสง        เสมียน สก.ทบ.

                ๖. จ.ส.อ. สุรัส              โสภาค             ผช.อศจ.ร.๑ รอ.

ผลัดที่ ๒ ส่วนที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๓)

                ๑. พ.ท. สุข                 เจริญรัตน์          ประจำ กอศจ.ยศ.ทบ.

                ๒. พ.ต. นวม                สงวนทรัพย์        อศจ.ยศ.ทบ.

                ๓. พ.ต. พิศิษฐ์              จงใจรักษ์           อศจ.ผส.๓

                ๔. จ.ส.อ. สุรัส              โสภาค             ผช.อศจ.ร.๑ รอ.

                ๕. จ.ส.อ. ช่วง              ละครชัย           เสมียน ยศ.ทบ.

                ๖. ส.อ. ชัชวาล             เสือสวัสดิ์          เสมียน ยศ.ทบ.

ผลัดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๔)

                ๑. พ.ต. สฤษฎิ์              สิทธิเดช            อศจ.สส.

                ๒. ร.อ. ศรีทอง             วนาชัย             อศจ.พล.ปตอ.

                ๓. ส.อ. สุภาพ              เติมน้อย           นายสิบนำสาร มทบ.๒

                ๔. ส.อ. ธีรวัฒน์            สุขรมย์             ผช.อศจ.ผส.๕

                ๕. ส.ท. สามารถ           อารีมิตร์            เสมียน สบ.ทบ.

ผลัดที่ ๓ ส่วนที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๔)

                ๑. พ.ท. วิกรอง             พงษ์สุภา           อศจ.ทภ.๒

                ๒. พ.ต. สังคม              จงใจรักษ์           อศจ.พล.๓       

                ๓. ร.ท. อุบล                สุวรรณเนตร       อศจ.ร.๑๑ รอ.

                ๔. จ.ส.อ. อุทัย             อนุสุเรนทร์        ผช.อศจ.ผส.๓

                ๕. ส.อ. แคล้ว              ชูจันต์              เสมียน สห.มทบ.๕

ผลัดที่ ๓ ส่วนที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๕)

                ๑. พ.ต. ประทัย            โกศลกุล           อศจ.มทบ.๕

                ๒. ร.อ. แสง                 สมบุญ              อศจ.จทบ.ส.บ.

                ๓. ส.อ. สุธีร์                 คุ้มภัย              เสมียน สปช.ทบ.

                ๔. ส.อ. สุธีร์                 โย้วเพ็ง             เสมียน ยศ.ทบ.

                ๕. ส.ท. ธูป                  ศรีอักษร           เสมียน ยศ.ทบ.


ติมอร์ตะวันออก

   ๑. พ.ท. ประชุม        สุขสำราญ    หน.กำลังพล กอศจ.ยศ.ทบ.  พ.ศ. ๒๕๔๒

   ๒. ร.อ. สัมรวย         ทองแสง      อศจ.ร.๖                      พ.ศ. ๒๕๔๓

   ๓. พ.ท. อรุณ          นิลสุวรรณ    อศจ.พล.พัฒนา ๔            พ.ศ. ๒๕๔๔

   ๔. พ.ท. อดุลย์         อัญทปัญญา  อศจ.พล.พัฒนา ๓            พ.ศ. ๒๕๔๕

   ๕. จ.ส.อ. อ่อนตา      อ่อนวิจารณ์  ผช.อศจ.ร.๘                   พ.ศ. ๒๕๔๖

ติดตามเรื่องเล่าจาก อศจ.ไทยในติมอร์ โดย พ.อ. ประชุม  สุขสำราญ คลิกตรงนี้


ซูดาน

           ๑. พ.ต. ประยูร          โทนสูงเนิน       อศจ.มทบ.๓๓   พ.ศ. ๒๕๔๗[1]

            ๒. พ.ต. สุชาติ            สมมาตร       อศจ.ยศ.ทบ.    พ.ศ. ๒๕๖๒[2]

ชมภาพเพิ่มเติม


[1] เมืองดาร์ฟู ประเทศซูดานเหนือ, ปัจจุบันแยกประเทศแล้ว

[2] ประเทศซูดานใต้