อนุศาสนาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

แม้มีภารกิจ และภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมาย  แต่ท่านก็ยังฝักใฝ่ แสวงหาความรู้ ทุ่มเทเวลาว่างส่วนตน ไปศึกษาพัฒนาศักยภาพตน จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ยศ ชื่อ-สกุล :  ร.ต. ดร. พงษ์ศักดิ์  คมแก้ว

อายุ :  ๓๔  ปี

ตำแหน่ง :  ผช.อศจ.มทบ.๑๓

ชื่อปริญญา :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ) ปี ๒๕๖๐  

จากมหาวิทยาลัย :   เจ้าพระยา

ดุษฎีนิพนธ์ : เรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Development Of Educational  Effectiveness Management  


ยศ ชื่อ-สกุล : พ.อ. ดร. อัครินทร์  กำใจบุญ

อายุ :  ๕๗  ปี

ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกอบรม กอศจ.ยศ.ทบ.

ชื่อปริญญา :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปี ๒๕๖๑ (ทุน ทบ.) 

จากมหาวิทยาลัย :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดุษฎีนิพนธ์ : เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอนุศาสนาจารย์ทหารบกไทยเชิงพุทธบูรณาการ (The Competency Development of The Royal Thai Army’s Chaplains Based on Buddhist Integration)