๒ มี.ค. ๖๔ กอศจ.ยศ.ทบ. อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร แก่ทหารกองประจำการ

วันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ พ.ต.ปิยพงษ์ คำกันหา อศจ.ยศ.ทบ. ดำเนินการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร แก่ทหารกองประจำการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามที่ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ได้มอบนโยบายการปลูกฝั​งศีลธรรมและอุดมการณ์​รักภักดีต่อสถาบัน