กอศจ.ยศ.ทบ. นำเสนอระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา (๑๗ ก.ย. ๖๓)

เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๖๓,๐๘๓๐ กอศจ.ยศ.ทบ. ได้นำเสนอผลงาน “ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา” ต่อที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก