อาจริยพจน์ พันเอก (พิเศษ) ศรีสวัสดิ์ แสนพวง

อาจริยพจน์ พันเอก (พิเศษ) ศรีสวัสดิ์  แสนพวง[1]


        สำหรับหนังสืออนุสรณ์ ๑๐๐ ปี การอนุศาสนาจารย์ไทย (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) ซึ่งท่านอดีตอนุศาสนาจารย์ทุกท่านได้มอบสมบัติอันทรงคุณค่ามหาศาลแก่อนุศาสนาจารย์รุ่นหลังๆ ได้ดำเนินรอยตามอย่างต่อเนื่อง จนครบ ๑๐๐ ปี

        กิจการของหน่วยงาน จะดำเนินไปด้วยดีและเจริญก้าวหน้า เพราะอาศัยผู้ร่วมงานแต่ละคนแต่ละฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ของตนๆ ตามปกติ หากขัดข้อง จะทำให้งานนั้นๆ หยุดชะงัก หรือเสื่อมถอย เช่นเดียวกับนาฬิกาที่เดินตรงเวลา เพราะอาศัยตัวจักรแต่ละชิ้นทำงานตามปกติ หากชิ้นใดชิ้นหนึ่งขัดข้อง จะหยุดเดิน หรือเดินไม่ตรงเวลา

[1] ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ลำดับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๗)