อาจริยพจน์ พันเอก ชัยกร ธรรมชัยปราการ

อาจริยพจน์ พันเอก ชัยกร  ธรรมชัยปราการ[1]

ข้าพเจ้า….ผู้เป็นทาสพระรัตนตรัย


ของฝากจากคนแก่

            พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยพระสัทธรรม ๓ ประการ คือ ปริยัติสัทธรรม ปฏิปัตติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง พระพุทธศาสนาก็ไม่สมบูรณ์ หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ และไม่เจริญอีกต่อไป เหมือนต้นไม้ที่ต้องสมบูรณ์ด้วยเปลือก กะพี้ แก่น

            การพิทักษ์พระพุทธศาสนา จึงต้องพิทักษ์ส่วนประกอบทั้งสามประการนี้ไว้ให้สมบูรณ์ หรืออย่างน้อยก็ให้อยู่ในขั้นที่สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ

            อนุศาสนาจารย์ เป็นองค์กรหนึ่งที่สำคัญในการพิทักษ์พระพุทธศาสนา เพราะสามารถนำธรรมะในพระพุทธศาสนาไปเข้าถึงประชากรได้ทุกประเภท ทุกระดับชั้น ทั้งเป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดกรองมาเป็นอย่างดี ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ บุคลิกภาพ วาทศิลป์ ปฏิภาณไหวพริบ

            ดังนั้นอนุศาสนาจารย์ จึงควรพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการใช้ส่วนประกอบทั้งสามนี้ ให้อยู่ในระดับที่จะปลูกศรัทธาได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยใช้หลักต่อไปนี้ในแต่ละส่วนประกอบ

            ด้านปริยัติ โดยเฉพาะการเผยแผ่ ต้องสมบูรณ์ด้วยหลัก ๔ ส คือ สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา และสัมปหังสนา

            ด้านปฏิบัติ ต้องตรวจสอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งเป็นบุญสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นไตรสิกขา

            ด้านปฏิเวธ ใช้อินทรีย์ ๕ เป็นเครื่องตรวจสอบ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์    สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ และปัญญินทรีย์

[1] อดีต อศจ.ทภ.๑ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และเผยแผ่ธรรมะแก่นายทหารนักเรียน,นายสิบนักเรียนของ กอศจ.ยศ.ทบ. และประชาชนทั่วไป