อาจริยพจน์ พ.อ. ประเสริฐ หนูหอม

อาจริยพจน์ พ.อ. ประเสริฐ  หนูหอม[1]

“เล็กๆ น้อยๆ 100 ปี อศจ.ไทย”


        ขอแสดงความดีใจ-ปลื้มใจ ต่อกิจการอนุศาสนาจารย์ทหารไทย ที่ยืนยงคงอยู่มาได้ด้วยดีถึง 100 ปี และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณค่าต่อกองทัพไทย

        ต้นไม้ที่มีอายุยืนถึง 100 ปี ต้องมีแก่นภายในแข็งแรง และมีรากหยั่งลึกลงไปในดิน ทำให้เกิดความมั่นคง ไม่หักโค่นเพราะแรงลม-ฝน-แสงแดดที่แผดกล้า

        ของดีมีคุณค่า ย่อมคงทนต่อการพิสูจน์ และเป็นที่ยอมรับนับถือของมหาชน จึงยืนหยัดอยู่ได้ ส่วนของไม่ดี ไร้คุณค่า ย่อมไม่ทนต่อการพิสูจน์ และไม่เป็นที่ยอมรับของมหาชน ย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา

        อศจ.ไทยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า-มีสมรรถนะในทางจริยธรรม-คุณธรรม-ความประพฤติดี (ซึ่งถือได้ว่าเป็นแก่นภายในจิตใจ) เป็นที่ยอมรับ-นับถือของกำลังพลกองทัพไทย สมคำว่า “อนุศาสนาจารย์” ตลอดมา เยี่ยงปฐมอนุศาสนาจารย์ คือ พระธรรมนิเทศทวยหาญ ผู้ได้สร้างชื่อเสียงอันดีงามให้แก่กำลังพลผู้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยการช่วยเหลือและบำรุงขวัญทหารได้เป็นอย่างดี ช่วยขจัดวิกฤตการณ์แก้ปัญหาเรื่องกำลังพลให้ผู้บังคับบัญชาลุล่วงไปได้จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา

        ผู้เขียนในฐานะอดีต อศจ. คนหนึ่ง ขอขอบคุณและแสดงความภูมิใจในความวิริยะอุตสาหะของ อศจ. กองทัพไทยทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันบำรุงรักษา-ประคับประคอง-บริหารกิจการ อศจ. ไทย ให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองมาตราบเท่าทุกวันนี้

        น้ำแข็งย่อมละลายด้วยน้ำและความร้อน แท่งเทียนย่อมละลายและอ่อนปวกเปียกเพราะไฟและความร้อนตามสภาพแวดล้อม อศจ. มิใช่น้ำแข็งและแท่งเทียนที่จะละลายและอ่อนเปียกไปตามสภาพแวดล้อม นั่นคือ อศจ. ต้องยึดมั่นในระเบียบวินัยอันเป็นหัวใจของชาติ ในจริยธรรม และจรรยาบรรณของ อศจ. อย่างจริงจัง-จริงใจ และทำงานด้วยอุดมการณ์ของ อศจ. อย่างไม่เสื่อมคลาย อย่าว่าแต่ 100 ปีที่ผ่านมา ต่อให้อีก 200 ปี ข้างหน้า กิจการ อศจ. ก็คงยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง

[1] อดีต หน.อบรม กอศจ.ยศ.ทบ.