อนุศาสนาจารย์กองทัพไทย ในบทบาทการฝึกคอบร้าโกลด์

อนุศาสนาจารย์กองทัพไทย ในบทบาทการฝึกคอบร้าโกลด์

พ.ท. บุญเรือง  จันทรวิมล[1]

……………………

        กองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพฝึกคอบร้าโกลด์ขึ้น โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ๒๙ ประเทศ  โดยตั้งแต่ปี ๒๐๑๗ เป็นต้นมา กองทัพไทยให้จัดอนุศาสนาจารย์เข้าฝึกร่วมกับอนุศาสนาจารย์สหรัฐอเมริกา  

        การฝึกร่วมคอบร้าโกลด์ มีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก ๗ ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีประเทศเข้ารฝึกร่วมเพิ่มเติมในส่วนการช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๒ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  และอินเดีย โครงการฝ่ายเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ (Multinational Planning Augmentation Team: MPAT) จำนวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และฟิจิ ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก (Combined Observer Liaison Team: COLT)  จำนวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว เวียดนาม บรูไน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชิลี ปากีสถาน ศรีลังกา สวีเดน และบราซิล รวมทั้งสิ้น ๒๙ ประเทศ โดยใช้พื้นที่ของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศเป็นหลักในการฝึก

        การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการฝึกในประเทศไทย เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธ์ร่วม/ผสม และการประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ อีกทั้งการเป็นการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยมีกิจกรรมการฝึก ดังนี้

        – พิธีเปิดการฝึก

        – การฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก

        – การฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง

        – พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชน

        – พิธีตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง

        – พิธีปิดการฝึก

        ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๗ กองทัพไทยได้บรรจุอนุศาสนาจารย์เหล่าทัพ ประกอบด้วย อนุศาสนาจารย์กองบัญชาการกองทัพไทย อนุศาสนาจารย์กองทัพบก อนุศาสนาจารย์กองทัพเรือ อนุศาสนาจารย์กองทัพอากาศ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การฝึกของคณะอนุศาสนาจารย์ กองกำลังสหรัฐ อเมริกาภาคฟื้นแปซิฟิก โดยมี Chaplain Denis Cox CDR, CHC,UAN, 1ST MAW Chaplain เป็นหัวหน้าคณะ โดยเป็นภารกิจการฝึกด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation: COMREL) ซึ่งถือเป็นหลักนิยมทางทหารที่สำคัญในการฝึกทุกระดับ

        ในส่วนของกองทัพบก ได้มอบหมายให้ พันโทบุญเรือง  จันทรวิมล (อนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ในขณะนั้น) เข้าร่วมการฝึกด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation: COMREL) ในพื้นที่การฝึก  จ.นครราชสีมา    ในห้วงวันที่ ๒๐ –๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกำหนดเป้าหมายการฝึกไว้ ๓ โรงเรียน     คือ      ๑. โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ  (สวัสด์ราษฎร์วิทยา) อ.เมือง จ.นครราชสีมา     ๒. โรงเรียนค่ายสุรธรรมพิทักษ์   อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓. โรงเรียนบ้านภูเขาลาด    อ.เมือง จ.นครราชสีมา

        วัตถุประสงค์ของการฝึก

        ๑. เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารด้านกิจการอนุศาสนาจารย์ ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก

        ๒. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอนุศาสนาจารย์กองทัพไทย       ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation: COMREL) ในการฝึกร่วมทางทหาร ซึ่งมีความมุ่งหมาย ดังนี้

                ๒.๑ มุ่งเน้นด้านลึกของจิตใจ เน้นจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนและสร้างสรรค์จิตอาสา

                ๒.๒ ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งมิตรภาพระหว่างไทยและอเมริกัน เน้นย้ำให้ทหารอเมริกันซาบซึ้งและเคารพนับถือวัฒนธรรมไทยเสมือนหนึ่งวัฒนธรรมตนเอง ด้วยการชี้ให้เห็น เน้นให้ดู ปูพื้นจิตใจแห่งการเสียสละและมี ความสุข ภูมิใจกับการได้เป็นผู้ให้และแบ่งปัน

        ๓. เพื่อสังเกตการณ์การฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังนานาชาติ สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๗

        ขอบเขตการฝึกด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation: COMREL) ในการฝึกร่วม/ผสมทางทหาร

        รูปแบบการฝึกเป็นการปฏิบัติคล้ายกันทุกพื้นที่เป้าหมาย เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามของกองกำลังหลายส่วน   ทั้งของกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศ ประกอบด้วย การนำคณะครู นักเรียน ประชาชนผู้ร่วมกิจกรรม                                                                                                   

        – ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติจิตภาวนา แผ่เมตตา และอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        –  การละลายพฤติกรรมโดย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ของกองทัพบกไทย

        – ผู้แทนชุมชนในพื้นที่กล่าวต้อนรับ         

        – ผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกากล่าวถึงวัตถุประสงค์การฝึก เปิดกิจกรรม และพบปะชุมชน

        – กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับกองกำลังที่เข้าร่วมการฝึก เช่น การบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียน การร่วมรำวง การเล่นเกมส์ การมอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา การแยกย้ายนักเรียนเข้าห้องเรียน โดยมีกำลังพลที่เป็นอาสาสมัครเข้าสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนทุกห้องเรียน รับประทานอาหารร่วมกัน เดินทางกลับที่ตั้ง

        และในทุกปี พลโท ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก จะกรุณาให้หัวหน้าคณะอนุศาสนาจารย์ กองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคฟื้นแปซิฟิก พร้อมคณะอนุศานาจารย์กองทัพอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะอนุศาสนาจารย์เหล่าทัพของกองทัพไทย ให้การต้อนรับ เพื่อพบปะพูดคุยทำให้ทราบการจัดหน่วย ภารกิจ ของกิจการอนุศาสนาจารย์กองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา รวมถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางทหารด้านกิจการอนุศาสนาจารย์ การบรรจุอัตราการจัดอนุศาสนาจารย์เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ในครั้งต่อๆ ไป    การแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน และการเข้ารับการศึกษาทางด้านกิจการอนุศาสนาจารย์ของทั้ง ๒ กองทัพ เป็นต้น

        การส่งอนุศาสนาจารย์กองทัพไทยเข้าร่วมการฝึกของคณะอนุศาสนาจารย์กับอนุศาสนาจารย์ กองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคฟื้นแปซิฟิก ในการฝึกคอบร้าโกลด์นั้น นับว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในด้านการส่งเสริมให้กำลังพล

        อนุศาสนาจารย์ของกองทัพไทย ให้มีความรู้ความสามารถ ในการแลกเปลี่ยนหลักนิยมด้านกิจการอนุศาสนาจารย์  ด้านประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกำลังพลอนุศาสนาจารย์ของกองทัพมิตรประเทศ พร้อมด้วยการขยายผลความร่วมมือด้านกิจการ อนุศาสนาจารย์ของกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศอีกด้วย

        ในนามของอนุศาสนาจารย์กองทัพไทย ขอขอบคุณในความกรุณาของ      พลโท ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ที่ส่งเสริมกิจการอนุศาสนาจารย์ของเหล่าทัพให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานในทุกด้าน ขอขอบคุณ     พลเอกวิชิต  ยาทิพย์ ประธานสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย  ที่ขับเคลื่อนให้มีการบรรจุอนุศาสนาจารย์เหล่าทัพ เข้าในอัตราการฝึกคอบร้าโกลด์ ตั้งแต่ ๒๕๖๐ และขอขอบคุณ  Lt Seeda, Aroon Chaplain Navy Reserve RELSUP MEP อนุศาสนาจารย์กองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (เชื้อชาติไทย สัญชาติอเมริกัน) ที่ประสานงานจนเกิดการฝึกร่วม/ผสมของอนุศาสนาจารย์กองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้.       


[1] อศจ.พล.รพศ.๑