รายนามผู้ร่วมสมทบทุนถวายปัจจัยสี่บำรุงวัด, มอบทุนการศึกษา และเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตามแนวชายแดน

สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก, สมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป จะเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบสิ่งของแก่ทหารที่ปฏิบัติราชการตามแนวชายแดนของไทย, ถวายปัจจัยสี่บำรุงวัด และมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนดังนี้

รายนามผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนฯ

ลำดับรายนามผู้บริจาคจำนวนเงิน
๑.ร.ท.นิพล จำปาสด๒๐๐
๒.ร.ท.พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิม๒๐๐
๓.ร.ต.บวร​ศักดิ์​ บวร​รังษี๒๐๐
๔.ร.ท.สมพงษ์ แก้วประยูร๒๐๐
๕.ร.ท.ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์๖๐๐
๖.ร.ท.ปัญญา ดีเลิศ๒๐๐
๗.ร.ท.พงษ์ศักดิ์ คมแก้ว๔๐๐
๘.ร.ท.เด่นนคร ไชยธงรัตน์๒๐๐
๙.ร.ท.ธีรวัชร์ ภักดี๑,๐๐๐
๑๐.พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ๖๐๐
๑๑.ร.ท.สุวัฒน์​ เลิศบวร๒๐๐
๑๒.ร.ต. ประยงค์ อาญาเมือง๒๐๐
๑๓.ร.ต.เชิดพงษ์ เรืองดิษฐ์๒๐๐
๑๔.พ.ต.ไพศาล เวียนเป๊ะ๕๐๐
๑๕.ร.อ.ทรงเกียรติ โคตรตาแสง๒๐๐
๑๖.ร.อ.ธนากร สารการ๒๐๐
๑๗.ร.ท.ปิยะพงษ์ สูหา๑๐๑
๑๘.ร.ท.สุธีร์วรินทร์ อินธิแสง๒๐๐
๑๙.ข้าราชการ กอศจ.ยศ.ทบ.๑๐,๐๐๐
๒๐.พ.ท.เกียรติชัย พรมพันธ์๔๐๐
๒๑.พ.ต.ศักดิ์ชัย โชติพันธ์๓๐๐
๒๒.พ.ต.รัตนพล ก้านเพชร๒๐๐
๒๓.ร.ท.วชิราวุธ มูลสาร๒๐๐
๒๔.พ.ต. สุดใจ วงละคร และครอบครัว๕๐๐
๒๕.พ.ท.ทรงกิตติ นามไพร๒๐๐
๒๖.พ.ท. วีระ ลิขิตเลิศ๒๐๐
๒๗.ร.ท.ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์๒๐๐
๒๘.พ.อ. อุทัย ศรีปราสาท๕๐๐
๒๙.ร.ท.วินัย อรรคฮาด๒๐๐
๓๐.ร.ต.ไพฑูรย์ เกตุแก้ว๒๐๐
๓๑.พ.ท. ชัชวาลย์ ถึงแสง๒๐๐
๓๒.ร.อ.อ่อนตา อ่อนวิจารณ์๒๐๐
๓๓.พ.ท.สุขี แก้วยก๑,๐๐๐
๓๔.พ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์๕,๐๐๐
๓๕.ร.อ.วีรพนธ์ บุตรนาม๑,๐๐๐
๓๖.ร.ท.วุฒิชัย ใจเอื้อ๖๐๐
๓๗.ร.ต.สมนึก แดงเรืองรัมย์๖๐๐
๓๘.ร.ท.ธีรวุฒิ หอมสนิท๒๐๐
๓๙.ร.ท.สาคร นามสุขี๒๐๐
๔๐.ร.ท.บังอร สามารถ๒๐๐
๔๑.ร.ต.สุริยะ บุญเสริม๒๐๐
๔๒.พ.ต.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล๔๐๐
๔๓.ร.ท.ปรีชา เอียงสวาท๒๐๐
๔๔.พ.ต.อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์๕๙๙
๔๕.พ.อ.ประชุม สุขสำราญ๕๐๐
๔๖.พ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี๑,๐๐๐
๔๗.พ.ต.อภิศักดิ์ รินไธสง๕๐๐

ท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการร่วมสมทบทุนในครั้งนี้สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

เลขบัญชี : 0462706078

ชื่อบัญชี : มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ธนาคาร : ทหารไทย