การจัดการความรู้

การจัดการความรู้[1]

……………….

        การจัดการความรู้ คือ การดึงเอาความรู้ที่กระจัดกระจาย ฝังอยู่ทั่วไปภายในองค์กร ออกมารวบรวม และแบ่งกลุ่ม จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

เป้าหมายของการจัดการความรู้

        เพื่อพัฒนางาน ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

        เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในที่นี้คือ ข้าราชการทุกระดับ แต่ที่จะได้ประโยชน์ มากที่สุด คือ ข้าราชการชั้นผู้น้อย และระดับกลาง

        เพื่อการพัฒนา “ฐานความรู้” ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการเพิ่มพูน ทุนความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรมีศักยภาพในการฟันฝ่าความยากลำบากหรือความไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีขึ้น

ประโยชน์ของการจัดการความรู้

      การบริหารจัดการเพื่อให้ คน ที่ต้องการใช้ความรู้  ได้รับความรู้ที่ต้องการใช้  ในเวลาที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงาน  (Right   Knowledge  Right   People  Right   Time)

        กองอนุศาสนาจารย์ ได้เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการความรู้ของกองทัพบก เพื่อเผยแพร่ชุดความรู้ประเภทต่าง ๆ ไปสู่อนุศาสนาจารย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกองทัพบกในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานจากรุ่นสู่รุ่น


[1] ภาพจาก http://km.rta.mi.th