นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

       กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ดำเนินการค้นคว้า วิจัยตามนโยบายของกองทัพบก  เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ที่ก้าวทันเทคโนโลยี                ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่ค้นพบมาใช้ในสถานศึกษาหรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง  มาใช้ประกอบการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นก้าวทันต่อการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการดังนี้

        ๑. เขียน/รวบรวมบทความ  งานสร้างสรรค์ ตำรา เอกสารการเรียนการสอน และหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ ในระบบ  e-book หรือ e-document[1]  เพื่อให้ อศจ.ทบ. และบุคคลทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า

       ๒. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่สำคัญและสามารถเผยแพร่ได้ ในระบบ        e-book หรือ e-document[2]  สำหรับอ้างอิงในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ อศจ.ทบ. สำหรับอ้างอิงในการปฏิบัติราชการและรักษาเอกสารไว้ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา

        ๓. พัฒนาระบบรายงานประเมินตนเอง (e-SAR) และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กอศจ.ยศ.ทบ. แบบอิเล็กทรอนิกส์[3]  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการประเมินแก่ผู้บริหารและคณะอนุกรร,การประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ลดขั้นตอนทางธุรการและลดปริมาณการใช้กระดาษ  ทั้งประหยัดเวลาในการตรวจสอบเอกสาร

        ๔. พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนของ กอศจ.ยศ.ทบ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)[4]  ตามนโยบายการศึกษาของ ทบ. เพื่อชดเชยข้อจำกัดด้านงบประมาณ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน หรือวิชาที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน์ รวมทั้งวิชาประกอบทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลทุกนายมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองให้มีการศึกษาตลอดเวลา


[1] ผลงานของ พ.ท. เกรียงไกร  จันทะแจ่ม หน.วิชาการและการศึกษา กอศจ.ยศ.ทบ., พ.ศ.๒๕๖๐

[2] ผลงานของ พ.ท. เกรียงไกร  จันทะแจ่ม หน.วิชาการและการศึกษา กอศจ.ยศ.ทบ., พ.ศ.๒๕๖๐

[3] ผลงานของ พ.ท. เกรียงไกร  จันทะแจ่ม หน.วิชาการและการศึกษา กอศจ.ยศ.ทบ., พ.ศ.๒๕๖๐

[4] ผลงานของ พ.ท. เกรียงไกร  จันทะแจ่ม หน.วิชาการและการศึกษา กอศจ.ยศ.ทบ., พ.ศ.๒๕๖๑