ผลงานของ อศจ.ทบ.

ผลงานของ อศจ.ทบ.

…………………………

        กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบกได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู อาจารย์ และ อศจ.ทบ. ทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงาน โดยจัดส่งเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  และศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา หรือองค์กรของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ ณ ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะ และประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศกับข้อมูลข่าวสาร ที่ทันสมัยจากสายวิทยาการอื่น เพื่อนำมาใช้พัฒนาปรับปรุงหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของกองทัพบกให้ทันสมัย ซึ่งครู อาจารย์ในกองอนุศาสนาจารย์ และอนุศาสนาจาร์ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสายวิทยาการหลายประการ ได้แก่

        ๑. ระบบสารสนเทศกำลังพลสายวิทยาการ อศจ.ทบ.[1]   เพื่อให้สะดวกในการสืบค้นข้อมูลของ อศจ.ทบ. ในการบริหารจัดการกำลังพล โดยผู้ใช้จะมีหมายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นยูเซอร์ และหมายเลขบัตรข้าราชการกองทัพบก ๑๐ หลักเป็นรหัสผ่านสำหรับเข้าแก้ไขข้อมูลตนเอง

        ๒. ระบบสารสนเทศ อดีต อศจ.ทบ.[2]   เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลของอดีต อศจ.ทบ. ในการติดตาม  ประสานงาน

        ๓. ระบบตรวจสอบกองทุนมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก[3]   เพื่อให้เจ้าของทุนสามารถติดตามยอดทุนมูลนิธิฯ ที่ได้สมทบทุนหรือตั้งทุนในแต่ละปี

        ๔. ระบบฐานข้อมูลพระพุทธสิงห์ชัยมงคล[4]   เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสภาพองค์พระ และสถานที่ประดิษฐาน  การควบคุมยอด  การวางแผนแจกจ่ายและปรนนิบัติบำรุง  องค์พระพุทธสิงห์ชัยมงคลให้อยู่ในสภาพเดิม

        ๕. ระบบรายงานสถานภาพการเงิน[5]   เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสถานะทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร


[1] ผลงานของ ร.ต. สมนึก  แดงเรืองรัมย์ ผช.อศจ.มทบ.๑๒, พ.ศ. ๒๕๖๑

[2] ผลงานของ ร.ต. สมนึก  แดงเรืองรัมย์ ผช.อศจ.มทบ.๑๒, พ.ศ. ๒๕๖๑

[3] ผลงานของ ร.ต. สมนึก  แดงเรืองรัมย์ ผช.อศจ.มทบ.๑๒, พ.ศ. ๒๕๖๑

[4] ผลงานของ ร.ต. สมนึก  แดงเรืองรัมย์ ผช.อศจ.มทบ.๑๒, พ.ศ. ๒๕๖๒

[5] ผลงานของ ร.ต. สมนึก  แดงเรืองรัมย์ ผช.อศจ.มทบ.๑๒, พ.ศ. ๒๕๖๒