๒๗ พ.ค.๖๔ พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน กอศจ.

เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๔ พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน กอศจ. ณ ห้องเรียน ๑ กอศจ.ยศ.ทบ.