๒๕ พ.ค.๖๔ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมจัดทำประมวลรายวิชาและแผนการสอน หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑

เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๔ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมจัดทำประมวลรายวิชาและแผนการสอน หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ณ ห้องเรียน ๑ กอศจ.ยศ.ทบ.