๒๕ มิ.ย. ๖๔ พล.ต.อร่าม เพชรพูลมา ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. ได้เยี่ยมชมการซ่อมทำสีทองร่องชาดโต๊ะหมู่บูชาของ กอศจ.ยศ.ทบ.

เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๔, ๑๑๐๐ พล.ต.อร่าม เพชรพูลมา ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. ได้เยี่ยมชมการซ่อมทำสีทองร่องชาดโต๊ะหมู่บูชาของ กอศจ.ยศ.ทบ. และให้แนวทางการเปิดการฝึกวิชาชีพก่อนปลดทหารกองประจำการ ยศ.ทบ.