๑ ก.ค. ๖๔ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศหลักสูตร อศจ. ชั้นสู รุ่นที่ ๑๑ ผ่าน Zoom

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๔, ๐๙๓๐ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ณ กอศจ.ยศ.ทบ.