๒ ก.ค. ๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบ zoom

เมื่อ ๒ ก.ค. ๖๔, ๑๓๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบ zoom ณ ห้องธรรมานุสรณ์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ กอศจ.ยศ.ทบ. โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) และ รอง เสธ.ยศ.ทบ.(๑) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมกับให้แนวทางการฝึกอบรมแก่คณะครูอาจารย์ ภายหลังเสร็จพิธี