๑๕ ก.ย. ๖๔ พล.ท. วิสันติ​ สระ​ศรี​ดา จก.ยศ.ทบ. ได้พบปะ นทน. หลักสูตร อศจ. ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบ Zoom

เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๖๔, ๐๘๐๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาพบปะ นทน. หลักสูตร อศจ. ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ ผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom ณ กอศจ.ยศ.ทบ. ในการนี้ จก.ยศ.ทบ. ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับกำลังพลของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิผล