๒๖ พ.ย.๖๔ พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน พ.ย. ๖๔

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน พ.ย. ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.