๑๐ ธ.ค. ๖๔ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

เมื่อ ๑๐๐๐,๑๐ ธ.ค.๖๔ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.