พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพีธีเปิดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ ๒

เมื่อ 19 พ.ค.65 เวลา 1100 พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพีธีเปิดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ ๒ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรครูทหารของกองทัพบกรุ่นที่ ๒ มีความพร้อมด้านจิตใจ ส่งเสริมการศึกษาในหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก โดยให้เข้าใจหลักการพัฒนาจิตใจด้วยวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐานสี่