คณะชุดตรวจกิจการ อศจ ทบ. ประจำปี 2565 ตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ณ ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. และ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จ.นครสวรรค์

เมื่อ 24 พ.ค. 65, 0800 – 1630 คณะชุดตรวจกิจการ อศจ ทบ. ประจำปี 2565 ประกอบด้วย

  1. พล.ต. สุรินทร์ อ้วนศรี ผทค.ทบ./ หน.ชุดตรวจฯ
  2. พ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี นปก.ยศ.ทบ./ ผู้ติดตาม
  3. ร.อ. วินัย อรรคฮาด อศจ.ยศ.ทบ./เลข.ชุดตรวจฯ

ดำเนินการตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ณ ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. และ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จ.นครสวรรค์ สรุปรายการปฏิบัติดังนี้

  1. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย
  2. รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้าน อศจ. ของหน่วย
  3. การอบรมศีลธรรมฯ
  4. การไหว้พระสวดมนต์ของทหาร
  5. การจัดที่บูชาประจำหน่วย
  6. การตรวจเอกสาร

โดยให้คำแนะนำ, ตอบข้อซักถาม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของหน่วยต่อไป