คณะชุดตรวจกิจการ อศจ ทบ. ประจำปี 2565 ตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ณ ป.4 พัน.4 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

เมื่อ 25 พ.ค. 65, 0800 – 1630 คณะชุดตรวจกิจการ อศจ ทบ. ประจำปี 2565 ประกอบด้วย

 1. พล.ต. สุรินทร์ อ้วนศรี ผทค.ทบ./ หน.ชุดตรวจฯ
 2. พ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี นปก.ยศ.ทบ./ ผู้ติดตาม
 3. พ.อ. ปกรณ์ โยชนะ อศจ.ทภ.3/ผู้นำตรวจในพื้นที่
 4. พ.ท.จำนงค์ ภูบุญปลูก อศจ.พล.ร.4 / ผู้นำตรวขในพื้นที่
 5. ร.อ. วินัย อรรคฮาด อศจ.ยศ.ทบ./เลข.ชุดตรวจฯ

ดำเนินการตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ณ ป.4 พัน.4 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ สรุปรายการปฏิบัติดังนี้

 1. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย
 2. รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้าน อศจ. ของหน่วย
 3. การอบรมศีลธรรมฯ
 4. การไหว้พระสวดมนต์ของทหาร
 5. การจัดที่บูชาประจำหน่วย
 6. การตรวจเอกสาร

โดยให้คำแนะนำ, ตอบข้อซักถาม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของหน่วยต่อไป