พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษา จก.ยศ.ทบ. ผู้แทน จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ส.ค.65

เมื่อ 26 ส.ค.65 เวลา 0900-1000 พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษา จก.ยศ.ทบ. ผู้แทน จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ส.ค.65 บรรยายธรรมโดย พระมหาสุรศักดิ์ ปัจจันตเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม/ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุมเสนาปฎิพัทธ์ ยศ.ทบ.