พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ดำเนินกิจกรรมการสวดมนต์และอบรมทหารกองประจำการ สังกัด ยศ.ทบ. ประจำวันธัมมัสสวนะ

เมื่อ ๘ ธ.ค. ๖๕, ๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. นำคณะ อศจ.ยศ.ทบ. และ นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๓ ดำเนินกิจกรรมการสวดมนต์และอบรมทหารกองประจำการ สังกัด ยศ.ทบ. ประจำวันธัมมัสสวนะ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย