คณะ อศจ.ยศ.ทบ. ดำเนินกิจกรรมการสวดมนต์และอบรมทหารกองประจำการ สังกัด ยศ.ทบ. ประจำวันธัมมัสสวนะ

เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๕, ๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ คณะ อศจ.ยศ.ทบ. ดำเนินกิจกรรมการสวดมนต์และอบรมทหารกองประจำการ สังกัด ยศ.ทบ. ประจำวันธัมมัสสวนะ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย