กอศจ.ยศ.ทบ. รับประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 260166,1300 กอศจ.ยศ.ทบ. รับประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี พล.ต. บรรเจิด สนามทอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ./ประธานกรรมการฯ เป็นหัวหน้าคณะ

ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรให้เนื้อหามีความกระชับ ไม่สร้างภาระให้กับครู อาจารย์ และพัฒนาระบบการศึกษาตามนโยบาย ATC Digital Transformation :TED