การตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ ๓๑ ม.ค. – ๑๐ ก.พ. ๖๖ ยศ.ทบ. โดย กอศจ.ยศ.ทบ. ได้จัดชุดตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖ มี พ.อ.นิคม  พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็น หน.ชุดตรวจฯ พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม หน.ยศ.ทบ.  พ.ต.ชาญชัย เดีอยพิมพ์อศจ.บชร.4 เป็นกรรมการชุดตรวจฯ ได้เข้าตรวจหน่วยต่างๆ ดังนี้

    ๑. วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๖ หน่วย มทบ.๓๓ มี พล.ต.สันติ  สุขป้อม ผบ.มทบ.๓๓  กรุณาให้เกียรติรับคณะฯ และฟังการบรรยายธรรม 

      ๒. วันที่ ๑ ก.พ. ๖๖ หน่วย ร.๗ และ ร.๗ พัน.๑ มี พ.อ.สุทธิพงศ์  งาเวียง รอง ผบ.ร.๗ ให้การต้อนรับคณะฯ และฟังการบรรยายธรรม

     ๓. วันที่ ๒ ก.พ.๖๖ หน่วย พัน.พัฒนา ๓ และ ป.๔ พัน.๗ มี พ.ท.กตัญญู  หงษ์โต ผบ.ป.๔ พัน.๗ ให้การต้อนรับคณะฯ และฟังการบรรยายธรรม

     ๔. วันที่ ๓ ก.พ.๖๖ หน่วย พัน.พัฒนา ๓ และ ร.๗ พัน.๒ มี พ.ท.ต่อพงศ์  ชำนาญอาสา  ผบ.ร.๗ พัน.๒ ให้การต้อนรับคณะฯ และฟังบรรยายธรรม 

     ๕. วันที่ ๖ ก.พ.๖๖ กน่วย รพศ.๕,รพศ.๕ พัน ๑, รพศ.๕ พัน.๒ มี พ.อ.เจษฎางค์  แสนทน ผบ.รพศ.๕ รับคณะฯ และฟังการบรรยายธรรม 

      ๖. วันที่ ๗ ก.พ. ๖๖ หน่วย พล.ร.๗ และ กสษ.๓ กส.ทบ. มี พล.ต.ชายแดน  กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.๗ กรุณาให้การต้อนรับคณะฯ และฟังการบรรยายธรรม

     ทั้งนี้ ได้นำดำริและนโยบาย ไม่ให้กำลังพลยุ่งเกี่ยวกับ ๕ ส.ของ ผบ.ทบ. พร้อมทั้ง การซ่อมพระ และรับตรวจด้วยระบบออนไลน์ ตามนโยบาย DT : TED ของ จก.ยศ.ทบ. ให้หน่วยได้รับทราบด้วย