พิธีถวายสังฆทาน

พิธีถวายสังฆทาน

         การถวายสังฆทาน เป็นการทำทานที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก เพราะเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าถวายแด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน เมื่อพร้อมแล้วไปยังวัด บอกท่านเจ้าอาวาสว่าต้องการถวายสังฆทาน ท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้

         ของที่จะถวายสังฆทานมักเป็นอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับภิกษุสามเณร เช่น สบง จีวร ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เครื่องกระป๋อง นม อาหารแห้ง เป็นต้น ตามความพอใจของผู้ที่จะถวาย

การเตรียมการ

         – นิมนต์พระสงฆ์ไม่จำกัดจำนวน แล้วแต่ศรัทธา

         – โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้งครบชุด

         – อาสนะพระสงฆ์

         – เครื่องสังฆทาน ประกอบด้วยอาหารคาวหวานและของใช้อื่น ๆ ตามสมควร พร้อมดอกไม้ธูปเทียน (ควรถวายก่อนเวลาเที่ยง)

การปฏิบัติ (ลำดับพิธี)

         – เจ้าภาพผู้ถวายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ ๓ ครั้ง

         – พิธีกรอาราธนาศีล   

         – พระสงฆ์ให้ศีล

         – เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีรับศีล

         – พิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทาน

         – เจ้าภาพถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์

         – พระสงฆ์อนุโมทนา

         – เจ้าภาพกรวดน้ำ-รับพร

         – เจ้าภาพกราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง เป็นเสร็จพิธี

คำถวายสังฆทาน (แบบสามัญชนทั่วไป)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

         อิมานิ, มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ

         ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ภัตตาหาร, กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายสังฆทาน (แบบอุทิศเจาะจง)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

         อิมานิ, มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ญาตะกานัง, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ

         ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, มะตะกะภัตตาหาร, กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, มะตะกะภัตตาหาร, กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ญาติทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้น, ที่ทำกาละล่วงลับไปแล้วด้วย, ตลอดกาลนานเทอญ.

         หมายเหตุ : เจ้าภาพควรเขียนชื่อผู้ตาย ในกรณีที่ไม่มีรูปหรือกระดูก