พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงวีรกรรมของวีรกษัตริย์ไทย รวมทั้งบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญทั้งหลายที่ได้สละชีวิตเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ดำรงความเป็นชาติที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้

          ๒. เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของกำลังพลในกองทักบก

          ๓. เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

          ๔. เพื่อแสดงออกถึงแสนยานุภาพแห่งกองทัพบกไทย ให้ขจรขจายไปทั่วโลก

การเตรียมการ

          – นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (ใช้พัดยศเนื่องจากเป็นรัฐพิธี)

          – โต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องสักการะ

          – ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์

          – เครื่องดื่มสำหรับพระสงฆ์ และไทยธรรม ๑๐ ชุด

          – ด้ายสายสิญจน์ ๒ ม้วน (สำหรับคล้องคันธงชัยเฉลิมพล ๑ ม้วน และสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๑ ม้วน)

การปฏิบัติ

          – พระสงฆ์พร้อมที่กระโจมพิธีฯ

          – ยิงพลุสัญญาณเปิดงาน และการแสดงของทหาร ๓ เหล่าทัพ

          – นายทหารต่าง ๆ นำกำลังพลเข้าประจำที่

          – ประธานฯ ตรวจพล

          – หน่วยต่าง ๆ เชิญธงชัยเฉลิมพลสู่กระโจมพิธี

          – ผบ.กองผสม บอกคำสั่งถอดหมวก แล้วเริ่มพิธีสงฆ์ เมื่อหมู่เชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าตั้งในปะรำพิธีเรียบร้อยแล้ว

          – พิธีกรคล้องด้ายสาญสิญจน์ที่คันธงให้ด้ายอยู่ใต้ผืนธงพอสมควร

          – เชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (เมื่อ ผบ.กองผสมบอกถอดหมวก)

          – อาราธนาศีล – ศีล

          – อาราธนาพระปริตร

          – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามบทที่กำหนดดังนี้ (นะโม ๓ จบ, ไตรสรณคมน์, นะโม ๘ บท (จบ))

          – ประธานฯ จุดเทียนน้ำมนต์ พระสงฆ์ขึ้นบท “อิติปิ โส …….. สวากขาโต….. โลกัสสาติ, ทุกขัปปัตตา… เทวตาคะตา, ภะวะตุ สัพพะมังคลัง..ภะวันตุ เต.”

พิธีกร        

          – เทียบไทยธรรม เชิญประธานฯ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม

พระสงฆ์     

          – อนุโมทนา ยถา ฯลฯ (สัพพีติโย หนเดียว, ต่อ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง….ภะวันตุ เต)

          – ประธาน กรวดน้ำ-รับพร

          – ปลดด้ายสายสิญจน์จากคันธงชัยเฉลิมพล

          – เชิญธงชัยเฉลิมพลออกจากกระโจมพิธีฯ ไปประจำบนแท่น

          – ประธานฯ นำกล่าวปฏิญาณตน และให้โอวาท

          – เตรียมการสวนสนาม ประธานฯ และนายทหารผู้ใหญ่ขึ้นประจำที่

          – นิมนต์ประธานสงฆ์ขึ้นที่แท่น ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่กองผสม เมื่อกองผสม เดินสวนสนามผ่านประรำพิธี จนครบทุกขบวน

          – ทหารออกเดินสวนสนาม

          – นำรถยนต์ส่งพระสงฆ์เข้าเทียบหน้าหรือหลังปะรำพิธีตามความเหมาะสม เพื่อรับพระสงฆ์กลับ (เมื่อกองผสมกลับเข้าประจำที่ เชิญธงประจำพิธีลงและจบเสียงเพลง)

          – เสร็จแล้วเชิญธงลงจากยอดเสา

          – เสร็จพิธีฯ