พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธียกฉัตรถวายพระพุทธรูป ๓ องค์ ณ กอศจ.ยศ.ทบ.

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๖ เวลา ๐๙๒๕ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓-๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) กรรมการมหาเถรสมาคม รองแม่กองธรรมสรามหลวง รูปที่ ๑ ฝ่ายนักธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธียกฉัตรถวายพระพุทธรูป จำนวน ๓ องค์ ณ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศาสนสถานกลางกองทัพบก)

พระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ ประกอบด้วย

  • พระศรีสัมพุทธโมลี
  • พระพุทธสิงห์ชัยมงคล
  • พระพุทธเอกอาทิตย์สิทธิชัยมงคล