พิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย

          พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วย เป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศกุศลแก่ผู้ที่ได้ก่อตั้งหน่วยหรือทำการสถาปนาหน่วย, อดีตผู้บังคับหน่วย และข้าราชการของหน่วยที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลของข้าราชการในหน่วย

การเตรียมการ

          – นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ในการบำเพ็ญกุศลที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือในพิธีที่กำหนดให้มีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน

          – โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้งครบชุด

          – เครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ครบชุด

          – โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๔ สำหรับประดิษฐานพระบรมรูป หรือโกศบรรจุรายชื่อข้าราชการที่เสียชีวิตพร้อมเครื่องตั้ง (พานพุ่ม ๒ พาน และเครื่องทองน้อย ๑ ชุด)

          – ผ้าภูษาโยง พร้อมสายโยง

          – ผ้าบังสุกุล

          – รายชื่อข้าราชการที่เสียชีวิต

          – เครื่องไทยธรรมสำหรับถวายพระสงฆ์

การปฏิบัติ (ลำดับพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์)

เวลา ๐๗๓๐

          – ประธานในพิธีประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย

การปฏิบัติ (ลำดับพิธีสงฆ์) มีการจัด ๒ แบบ ดังนี้

แบบที่ ๑ มีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน (นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป)

เวลา ๐๙๔๕     

          – ข้าราชการ และแขกรับเชิญ พร้อม ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา ๑๐๐๐     

          – ประธานฯ เดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี

          – ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ หน

          – ประธานฯ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย บูชารายพระนาม และรายนามของข้าราชการผู้ล่วงลับไปแล้ว และกลับเข้านั่งยังที่รับรองประธานฯ

          – พิธีกรอาราธนาศีล

          – ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล

          – พิธีกร/เจ้าหน้าที่ ลาดผ้าภูษาโยง

          – ประธานฯ ทอดผ้าบังสุกุล ๑๐ ผืน

          – พระสงฆ์สดับปกรณ์ หรือพิจารณาบังสุกุล

          – พิธีกร/เจ้าหน้าที่ เก็บผ้าภูษาโยง

          – พระสงฆ์อนุโมทนา

          – ประธานฯ กรวดน้ำ-รับพร

          – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

          – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

          – ประธานฯ จุดเทียนน้ำมนต์และถวายขันน้ำมนต์แด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ไปจนจบ

          – เจ้าหน้าที่ ๑๐ นาย เทียบเครื่องสังฆทานด้านหน้าพระสงฆ์

          – พิธีกรนำกล่าวคำถวายสังฆทาน

          – ประธานฯ และแขกผู้ใหญ่ประเคนเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์

          – พระสงฆ์อนุโมทนา

          – ประธานฯ กรวดน้ำ – รับพร

          – ประธานฯ กราบพระรัตนตรัย

          – พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธี

          – เสร็จพิธีสงฆ์

แบบที่ ๒ เป็นการทำบุญทั่วไป ไม่มีบังสุกุล (นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป)

เวลา ๐๙.๔๕ น.

          – ข้าราชการและแขกรับเชิญพร้อม ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา ๑๐.๐๐ น.

          – ประธานฯ เดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี

          – ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง แล้วกลับเข้านั่งยังที่    รับรองประธานฯ

          – พิธีกรอาราธนาศีล

          – ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล

          – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

          – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

          – ประธานฯ จุดเทียนน้ำมนต์และถวายขันน้ำมนต์แด่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ไปจนจบ

          – เจ้าหน้าที่ ๙ นาย เทียบเครื่องสังฆทาน (อาหารปิ่นโต, เครื่องไทยธรรม) ด้านหน้าพระสงฆ์

          – พิธีกรนำกล่าวคำถวายสังฆทาน

          – ประธานฯ และแขกผู้ใหญ่ประเคนเครื่องสังฆทาน

          – พระสงฆ์อนุโมทนา

          – ประธานฯ กรวดน้ำ – รับพร

          – พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีฯ

          – ประธานฯ กราบพระรัตนตรัย

          – เสร็จพิธีสงฆ์