พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. สรุปประเด็นสำคัญในการอบรมเพิ่มความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ด้านการตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ปี 2567

เมื่อ 8 มิ.ย.66 ,1400 พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้สรุปประเด็นสำคัญในการอบรมเพิ่มความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ด้านการตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ปี 2567 ใน 3 ประเด็น คือ การกำหนดแผนการตรวจแต่ละวงรอบ, การกำหนดหัวข้อการตรวจ และการตรวจด้วยระบบออนไลน์ ตามนโยบาย RTA-DT : TED ของ ยศ.ทบ. ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล