พิธีเปิด-ปิด การศึกษาอบรม

พิธีเปิด-ปิด การศึกษาอบรม

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์เพื่อให้ตระหนักถึงความรู้ ตลอดจนจริยธรรมคุณธรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดมา

          ๒. เป็นการสนับสนุนส่งเสริมยกมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ให้สูงขึ้น

          ๓. เป็นการแสดงและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางกิจกรรมที่ดีเด่นของผู้เข้ารับการศึกษา

          ๔. ให้มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นที่จะพัฒนากิจกรรมองค์การ ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

          ๕. เพื่อให้มีการพบปะสังสรรค์ สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ของผู้เข้ารับการศึกษา

          ๖. เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความสนใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่ได้รับการศึกษามา

การเตรียมการ (พิธีเปิด)

          – โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ ๑ ชุด ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์

          – คำกล่าวรายงานและคำกล่าวตอบ

          – เตรียมสถานที่ เช่น เก้ากี้สำหรับประธานฯ และผู้ร่วมพิธี ตลอดถึงผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

การปฏิบัติ

          – ประธานในพิธีเข้าสู่ห้องพิธี

          – บอกทำความเคารพ

          – ผู้เข้าร่วมพิธี ทำความเคารพแล้วยืนตรง

          – ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ หน

          – ทำความเคารพธงชาติและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

          – ยืน ณ ที่กำหนด

          – ผู้เข้าร่วมพิธีประนมมือตอนประธานจุดธูปเทียนกราบพระและนั่งเมื่อประธาน ยืน ณ ที่กำหนด

          – ผู้รับผิดชอบการศึกษาอบรม กล่าวรายงาน

          – ประธานฯ กล่าวตอบและเปิดการศึกษาอบรม (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

          – ผู้เข้าร่วมพิธี ยืนตรง

          – ประธานฯ กราบพระทำความเคารพธงชาติและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ (เมื่อเพลงมหาฤกษ์จบ)

          – ผู้เข้าร่วมพิธี ยืนตรงประนมมือ ตอนประธานกราบพระ และยืนตรงจนกว่าประธานฯ จะออกจากห้องพิธี

          – เสร็จพิธี

การเตรียมการ (พิธีปิดการศึกษา)

          – โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ ๑ ชุด ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์

          – คำกล่าวรายงานและโอวาท

          – มอบวุฒิบัตร

การปฏิบัติ

          – ประธานในพิธี เข้าสู่ห้องพิธี

          – ผู้รับผิดชอบพิธี บอกทำความเคารพ

          – ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ หน

          – ทำความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

          – ยืน ณ ที่กำหนด

          – ผู้ร่วมพิธี ประนมมือตอนประธานจุดธูปเทียนกราบพระและนั่งตอนประธานยืน ณ ที่กำหนด

          – ผู้รับผิดชอบการศึกษาอบรม กล่าวรายงาน

          – ประธานฯ แจกวุฒิบัตร

          – ให้โอวาทและกล่าวปิดการศึกษาอบรม (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

          – ผู้เข้าร่วมพิธี ยืนตรง

          – ประธานฯ กราบลาพระ ทำความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ (เมื่อเพลงมหาฤกษ์จบ)

          – ผู้เข้าร่วมพิธี ยืนตรงประนมมือตอนประธานฯ กราบพระโดยอาการสำรวมจนกว่าประธานจะออกจากห้องพิธี

          – เสร็จพิธี

          หมายเหตุ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีจะแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมก็ได้