พิธีประดับยศ

วัตถุประสงค์

          เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลผู้ได้รับการแต่งตั้งยศ เพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจ และขวัญกำลังใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่

การเตรียมการ

          – จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้ง ประกอบด้วยแจกันดอกไม้ หรือพุ่มดอกไม้สด

          – ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์

การปฏิบัติ (ลำดับพิธี)

          – ผู้รับการประดับยศ และผู้ร่วมพิธีพร้อมในห้องพิธี

          – ประธานเข้าสู่ห้องพิธี รับเทียนชนวนจากพิธีกร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระเคารพธงชาติ, พระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเข้านั่ง ณ ที่ของประธาน

          – นายทหารฝ่ายกำลังพล กล่าวรายงาน จบแล้วเชิญประธานเข้าประจำที่ที่ประดับยศ

          – นายทหารฝ่ายกำลังพล อ่านรายชื่อผู้รับการประดับยศ ตามลำดับ

          – ผู้รับการประดับยศ เดินเข้าไปตรงหน้าประธาน ทำกึ่งซ้ายหัน โน้มบ่าข้างขวาเข้าหาประธาน แล้วทำกึ่งขวาหัน ในลักษณะเดียวกัน โน้มบ่าข้างซ้ายเข้าหาประธาน รับการประดับยศ

          – ผู้รับการประดับยศ เดินไปที่โต๊ะหมู่บูชา กราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง เคารพธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเข้าประจำที่เดิมตามลำดับ (ยกเว้นผู้นับถือศาสนาอื่นไม่ต้องกราบพระ ให้เคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์  ๒ อย่างเท่านั้น)

          – ประธานประดับยศเสร็จ เดินไปที่แท่นสำหรับประธาน กล่าวให้โอวาท จบโอวาท

          – ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่บูชา กราบพระรัตนตรัย เคารพธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์

          – ผู้ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับผู้รับการประดับยศตามความเหมาะสม

          – เสร็จพิธี