พิธีประเพณีสงกรานต์

พิธีประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้บำเพ็ญบุญกุศล อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ญาติมิตร ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทย ตลอดถึงบรรดาบุตรหลานได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส เป็นการสร้างเสริมจิตใจให้งดงาม และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว       

การเตรียมการ

          – ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้ง เครื่องสักการะ

          – จัดสถานที่ ตั้งอาสนะพระสงฆ์

          – จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม

          – จัดเตรียมน้ำหอมสรงพระพุทธรูป พระสงฆ์ และสำหรับรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

          – จัดโกศบรรจุอัฐิบรรพชน ตั้งไว้ ณ ที่เหมาะสม (ถ้าไม่มี ใช้การเขียนชื่อสกุลของผู้วายชนม์แทนก็ได้)

การปฏิบัติ (ลำดับพิธี)

เวลา…….น.      

          – ข้าราชการและผู้ร่วมพิธีฯ พร้อม ณ ห้องพิธี

เวลา…….น.      

          – ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

          – พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย (อิมินา สักกาเรนะ ฯลฯ)

          – พิธีกรนำกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย

          – ประธานถวายพวงมาลัยพระพุทธรูป, สรงน้ำพระพุทธรูป

          – ผู้ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ตามลำดับ

          – เสร็จพิธี

ลำดับพิธีประเพณีสงกรานต์ (อีกแบบหนึ่ง)

เวลา……น.       

          – ผู้ร่วมพิธีและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พร้อมที่บริเวณพิธี

          – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

          – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

          – บังสุกุลอัฐิบรรพชน

          – ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

          – กรวดน้ำ – รับพร

          – รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์

          – สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์

          – รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา ผู้สูงอายุ

          – รับประทานอาหารร่วมกัน

          – เสร็จพิธี

คำบูชาและขอขมาพิธีสรงน้ำวันสงกรานต์

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ

คำกราบพระรัตนตรัย

          อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

          สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ

          สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)

          โย โทโส, โมหะจิตเตนะ,            พุทธัสมิง, ปะกะโต มะยา,

ขะมะถะ เม, กะตัง โทสัง,                     สัพพะปาปัง, วินัสสะตุ

          โย โทโส, โมหะจิตเตนะ,            ธัมมัสมิง, ปะกะโต มะยา,

ขะมะถะ เม, กะตัง โทสัง,                     สัพพะปาปัง, วินัสสะตุ

          โย โทโส, โมหะจิตเตนะ,            สังฆัสมิง, ปะกะโต มะยา,

ขะมะถะ เม, กะตัง โทสัง,                     สัพพะปาปัง, วินัสสะตุ,

          หากข้าพเจ้า, ได้ประพฤติล่วงเกิน, ต่อพระรัตนตรัย, ด้วยอำนาจแห่งโมหะ หรือด้วยความพลั้งเผลอ, ข้าพเจ้าขอกราบขมา, ต่อพระรัตนตรัย, และจะสำรวมระวังต่อไป, ขอพระรัตนตรัย, ได้โปรดงดโทษ, และอำนวยพรให้ข้าพเจ้า, ประสบแต่สรรพมิ่งมงคลตลอดไปเทอญ