พิธีทำบุญปีใหม่

พิธีทำบุญปีใหม่

วัตถุประสงค์

          – เพื่อรับสิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ชีวิต เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

          – เพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา

          – เพื่อส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีลและทรงธรรม

          – เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

          – เพื่อความสวัสดิมงคลในการดำรงชีวิตตลอดปี

การเตรียมการ

          – นิมนต์พระสงฆ์ไม่จำกัดจำนวนแล้วแต่ศรัทธาและความเหมาะสม

          – โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้งครบชุด

          – ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์

          – โต๊ะวางอาหารสำหรับตักบาตร

          – ภาชนะสำหรับถ่ายอาหารออกจากบาตรพระสงฆ์

          – อาหารสดหรืออาหารแห้งสำหรับตักบาตร

          – อาหารถวายพระสงฆ์ก่อนออกบิณฑบาต

การปฏิบัติ (ลำดับพิธี)

เวลา……..น.                

          – พระสงฆ์พร้อม ณ อาคารสำหรับรับรองพระสงฆ์

          – เจ้าหน้าที่ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา……..น.                

          – พระสงฆ์พร้อม ณ เต็นท์พิธีสงฆ์

          – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

          – พิธีกรอาราธนาศีล

          – ประธานฯ และผู้ร่วมพิธีรับศีล

          – ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

          – พิธีกรกล่าวนำถวายสังฆทาน

          – ประธานฯ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

          – พระสงฆ์อนุโมทนา

          – ประธานฯ กรวดน้ำ – รับพร พร้อมกับผู้ร่วมพิธี

เวลา……..น.                

          – พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต แบ่งเป็นแถว แถวละ ๙ รูป หรือตามที่กำหนด

          – พระสงฆ์เดินทางกลับ

          – เสร็จพิธี