พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่

วัตถุประสงค์

          พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ นิยมทำในเมื่อปลูกบ้านใหม่ ความประสงค์ในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ก็เพื่อขอให้เกิดความสุขสวัสดีจำเริญวัฒนา ป้องกันสรรพพิบัติอุปัทวันตรายให้เว้นหนี เป็นกุศลพิธี นิยมกันมาแต่ครั้งพุทธกาล

การเตรียมการ

          – ที่บูชา (หิ้งบูชาหรือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๕, ๗ หรือ หมู่ ๙)

          – พระพุทธรูปประจำบ้าน ๑ องค์

          – แจกันดอกไม้ ๑ คู่ เชิงเทียน ๑ คู่ และกระถางธูป ๑ ที่ (ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม)

          – ภาชนะใส่เงิน ทอง ข้าวสาร และน้ำ (ดูพองาม)

          – เครื่องพิธีสงฆ์และเครื่องทำบุญอื่น ๆ (เหมือนทำบุญทั่ว ๆ ไป)

          – สำหรับพระภูมิเจ้าที่ (ตั้งไว้บนโต๊ะปูผ้าขาวหน้าบ้านในที่ที่เหมาะสม)

          – ทรายเสก

          – ข้าวตอก ดอกไม้

การปฏิบัติ (เมื่อถึงเวลาฤกษ์)

เจ้าบ้าน

          – อุ้มอัญเชิญพระพุทธรูป (หันหน้าพระเข้าทางบ้าน) เดินเข้าบ้านด้วยอาการสำรวม รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ติดตามด้วยผู้ใกล้ชิดถือเครื่อง สักการะ ภาชนะใส่เงิน ทอง ข้าวสาร และน้ำ

          – อันเชิญพระพุทธรูปตั้งบนหิ้งหรือโต๊ะหมู่บูชา และวางภาชนะใส่เงิน ทอง ข้าวสารและวางภาชนะใส่เงิน ทอง ข้าวสาร และน้ำข้าง ๆ โต๊ะหมู่บูชา

          – จุดธูปเทียนบูชาพระ อธิษฐานเพื่อความสุขในชีวิตแล้วกราบ ๓ ครั้ง

          – อาราธนาศีล

          – พระสงฆ์ให้ศีล

          – อาราธนาพระปริตร

          – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

          – จุดเทียนน้ำมนต์ เมื่อพระสวดถึงบท “ อเสวนา…..”

          – ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว)

          – จุดธูปเทียนบูชาพระภูมิเจ้าที่ อธิษฐานเพื่อให้คุ้มครองป้องกันภัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดไป (เมื่อธูปหมดดอก ลาพระภูมิเจ้าที่ได้)

          – ประเคนไทยธรรม (เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

          – พระสงฆ์อนุโมทนา

          – กรวดน้ำ – รับพร

ประธานสงฆ์    

          -ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

          – เจิมประตูบ้าน ประตูเรือน ประตูห้องนอน

          – โปรยทรายเสก ข้าวตอก ดอกไม้รอบ ๆ บ้าน (ถ้ามี)

หมายเหตุ ถ้าเป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่โดยย่อ ปฏิบัติดังนี้

เจ้าของบ้าน    

          – อุ้มอัญเชิญพระพุทธรูปประจำบ้านเดินเข้าบ้าน

          – อัญเชิญพระพุทธรูปตั้งบนหิ้งหรือโต๊ะหมู่บูชาที่เตรียมไว้

          – วางเครื่องสักการะ

          – จุดธูปเทียนบูชาพระ อธิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว กราบ ๓ ครั้ง

          – บูชาพระภูมิเจ้าที่

          – นำสิ่งของต่าง ๆ ขึ้นบ้านตามสะดวก (จะนิมนต์พระมา ๑ รูป เพื่อประพรมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยทรายเสกก็ได้)