การตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ณ มทบ.210 และ ร.3 พัน.3

เมื่อ 22 ม.ค. 67 คณะชุดตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ประกอบด้วย

 1. พ.อ. นิคม พิมพิค่อ รอง ผอ.กอศจ.ย.ทบ./หน.ชุดตรวจฯ
 2. ร.อ. วินัย อรรคฮาด อศจ.ยศ.ทบ./กรรมการชุด
 3. ร.ท. รัตติกร โตรุ่ง อศจ. กรม ทพ.๔๑/เลขาชุดตรวจฯ
 4. พ.ท. ณรงค์กร ศรีมงคุณ อศจ.พล.ม.๓ ผู้แทน อศจ.ทภ.๒ /ผู้นำตรวจในพื้นที ทภ.๒
 5. ร.อ. พงศพล อุ่นแก้ว อศจ.มทบ.๓๑๐/ผู้นำตรวจ
 6. ร.อ. บังอร สามารถ อศจ.ร.๓/ ผู้นำตรวจ

ได้ดำเนินการตรวจกิจการ อศจ.ทบ. จำนวน 2 หน่วย ประกอบด้วย

เวลา 0800 – 1200 ตรวจหน่วย มทบ.210
เวลา 1300 – 1600 ตรวจหน่วย ร.3 พัน.3

มีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้

 1. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 2. เข้าเยี่ยมคำนับผู้บังคับหน่วย
 3. บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วย
 4. การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน
 5. ตรวจเอกสารในสายงาน อศจ.
 6. ตรวจ/ให้ตำแนะนำการไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร
 7. ตรวจการจัดที่บูชาประจำหน่วย

ผลการปฏิบัติ ทำให้หน่วยมีความตระหนักรู้ในการพัฒนากำลังพลด้วยคุณธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานให้มรประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น