คณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมฯ ของ ทบ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กอศจ.ยศ.ทบ. 23 ม.ค. 2567

เมื่อ 23 ม.ค. 67 เวลา 0930-1200 กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. ได้จัดคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมฯ ของ ทบ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กอศจ.ยศ.ทบ. โดยมี พล.ต. ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมฯ

ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้ทราบสภาพแท้จริง พร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษา ประจำปี 2567

ผลการปฏิบัติ

  • 1.คณะกรรมการฯ และผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ ของหน่วย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการฝึกอบรม การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสเเละความท้าทายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ
  1. กอศจ.ยศ.ทบ. ได้นำเสนอระบบจัดการข้อมูลของโรงเรียน SMS 1.0 ซึ่ง กอศจ.ยศ.ทบ. ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการข้อมูลครู/อาจารย์ นักเรียน และประเมินผลการฝึกอบรมของนักเรียน