พิธีทำบุญตักบาตร

ความมุ่งหมาย

          การทำบุญตักบาตร เป็นกิจวัตรของพุทธศาสนิกชน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณร ทั้งยังเป็นการสั่งสมบารมีแก่ตนเอง และอุทิศบุญกุศลให้บุพการีชนผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย   อนึ่ง เป็นกุศโลบายที่ช่วยอบรมพุทธศาสนิกชนให้กำจัดความตระหนี่ออกไปจากใจของตน รู้จักการเสียสละ แบ่งปัน ในปัจจุบัน หน่วยงานฯ ปรารภเหตุวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือวันครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งหน่วย ชักชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมกัน และจัดเป็นพิธีการมากขึ้น เหตุนั้นจึงมีขั้นตอนพิธีพองามเพื่อให้ชุมชนได้กระทำโดยพร้อมเพรียงกัน

การเตรียมการ

          – ข้าวสุก อาหารคาว/หวาน ผลไม้ หรืออาหารแห้ง และน้ำดื่ม

          – ดอกไม้ธูปเทียน ซองสำหรับใส่ปัจจัย ที่กรวดน้ำ ตามต้องการ

          – โต๊ะหมู่บูชา ( พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ และอนุโมทนา

การปฏิบัติ (กรณีเป็นพิธีการ)

          – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

          – ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕

          – ยกวัตถุทานขึ้นจบเหนือศีรษะ และกล่าวคำถวายทาน (ตั้ง นะโม ๓ จบ) “สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ” ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว บูชาพระพุทธ บูชาพระธรรม ใส่บาตรพระสงฆ์ ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้ถึงพระนิพพานในอนาคตกาลเทอญฯ

          – ตักข้าวใส่บาตร และใส่ของอื่นๆ ตามลงไป แล้วประณมมือไหว้

          – กรวดน้ำ หรือตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้บุพพการีชน (อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอให้บุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า และขอให้ญาติทั้งหลายเหล่านั้น จงมีความสุข)

หมายเหตุ – จะนิมนต์พระสงฆ์รับบิณฑบาตแล้ว นิมนต์ไว้ ๙ รูป เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีลให้พร ก็มี