พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

ความมุ่งหมาย

          การทำบุญเลี้ยงพระ เป็นบุญพิธีในการบำรุงพระพุทธศาสนาว่าด้วยการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ปรารภเหตุต่างๆ ทั้งที่เป็นมงคล และอวมงคล จุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อความสิริมงคลแด่ผู้ถวายทาน และอุทิศบุญกุศลแด่บุพการีชน ดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม

การเตรียมการ

          – นิมนต์พระตามจำนวนที่ประสงค์ มักนิยม ๕ หรือ ๙ รูป

          – โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ

          – พานด้ายสายสิญจน์ ๒ พาน (ตั้งที่พระสงฆ์รูปแรก และรูปสุดท้าย)

          – อาสนะสงฆ์

          – เครื่องดื่ม อาหาร ไทยธรรม ถวายพระสงฆ์

          – สำรับบูชาพระพุทธให้มีปริมาณพอหนึ่งคนอิ่ม

          – สำรับบูชาพระภูมิเจ้าที่

          – ซองปัจจัย หรือซองใบปวารณาแยกปัจจจัย ใส่ซองต่างหาก

          – ที่กรวดน้ำ

          – กำหญ้าคาพรมน้ำมนต์

กำหนดการ

          เมื่อถึงกำหนดเวลา

          – จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ ๓ ครั้ง

          – อาราธนาศีล รับศีล

          – อาราธนาพระปริตร

          – พนมมือฟังพระเจริญพระพุทธมนต์

          – จุดเทียนน้ำมนต์ เมื่อเจริญพระพุทธมนต์ถึงบท “อเสวนา……..” แล้วยกบาตรน้ำมนต์ประเคนพระ

          – ถวายสำรับบูชาพระภูมิเจ้าที่

          – ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม (เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ)

          – กรวดน้ำ รับพร เมื่อพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนา

          – รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์

          – เสร็จพิธีฯ