พิธีหล่อพระ (แบบย่อ)

พิธีหล่อพระ (แบบย่อ)

ความมุ่งหมาย

          การหล่อพระ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสาวรีย์สำหรับกราบไหว้สักการบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจและรำลึกถึงคุณความดี อีกทั้งเป็นการประกาศพุทธานุภาพให้ปรากฏแก่สาธุชนทั่วไป การประกอบพิธีจึงสมควร กระทำให้ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอน เพื่อก่อให้เกิดศรัทธาประสาทะของพุทธศาสนิกชนอย่างมั่นคง

พิธีแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน

          – พิธีบูชาฤกษ์ บวงสรวงสังเวยเทวดา

          – พิธีเจริญพระพุทธมนต์

          – พิธีเททอง

การเตรียมการ

          – จัดโต๊ะเครื่องสังเวยไว้นอกเต็นท์พิธีในที่อันเหมาะสม

          – จัดที่จุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ไว้ที่โต๊ะเครื่องสังเวย

          – จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ (เหมือนพิธีทำบุญทั่วไป)

          – จัดเตรียมอาสนะ บาตรน้ำมนต์ กำหญ้าคาสลัดน้ำมนต์ พานสายสิญจน์ ตาลปัตร กระโถน พร้อมเครื่องใช้พิธีสงฆ์

          – เครื่องไทยธรรม ภัตตาหารปิ่นโต หรือภัตตาหารถวายเพล

          – ราชวัติฉัตรธง

          – ต้นกล้วย ต้นอ้อย

          – สายสิญจน์โยงรอบมณฑลพิธี และโยงจากพระพุทธรูปเข้าหาพระสงฆ์

          – โลหะต่าง ๆ เช่น เงิน ทอง นาก สำหรับเทหล่อพระ ธูป เทียน ดอกไม้สด

          – เตา อุปกรณ์หล่อพระ (ช่างหล่อจัดเตรียม)

การปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๑ พิธีบูชาฤกษ์ สังเวยเทวดา

          – ประธานจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์หน้าโต๊ะเครื่องสังเวย

          – ประธานและผู้ร่วมพิธี จุดธูปปักที่เครื่องสังเวย

          – พราหมณ์บูชาฤกษ์ และอ่านโองการ (บวงสรวงสังเวย)

ขั้นตอนที่ ๒ พิธีเจิรญพระพุทธมนต์

          – ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

          – สมาทานศีล

          – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

          – ประธานจุดเทียนน้ำมนต์ (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท “อเสวนา…….”)

          – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับจนจบ

ขั้นตอนที่ ๓ พิธีเททองหล่อพระ

          – ประธานและผู้ร่วมพิธีออกจากเต็นท์พิธีสงฆ์ ไปมณฑลพิธีเททอง

          – ประธานจุดเครื่องบูชาที่โต๊ะบูชาสี่ทิศ อธิษฐานขออานุภาพบุญกุศล และอำนาจเทวดาบันดาลให้การหล่อพระสำเร็จเรียบร้อยงดงามสวัสดี

          – ประธานยืนบนแท่น หย่อนแผ่นทอง เงิน นาก และชิ้นทอง – เงิน ลงบนช้อนคันยาวที่ช่างหล่อยื่นให้ แล้วถือด้ายสายสิญจน์ที่โยงมาเทลงเบ้าหล่อพระ โดยมีผู้ร่วมพิธีถือด้ายสายสิญจน์ด้วย (ขณะที่เททองพระสงฆ์เจริญพระชัยมงคลคาถา)

          – พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่หุ่นพระ ช่าง ประธาน และผู้ร่วมพิธี

          – ประธานและผู้ร่วมพิธีกลับเข้าเต็นท์พิธีสงฆ์

          – ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม และปิ่นโตภัตตาหาร (ถ้าไม่มีการถวายภัตตาหารเพล)

          – พระสงฆ์อนุโมทนา

          – ประธานกรวดน้ำ – รับพร

          – เสร็จพิธี