พิธีพุทธาภิเษก

พิธีพุทธาภิเษก

ความหมาย และวัตถุประสงค์

          พิธีพุทธาภิเษก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า พิธีในการปลุกเสกพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคล โดยมีพระเถระผู้เชี่ยวชาญในการทำสมาธิจำนวนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า คณะปรก นั่งภาวนาส่งกระแสจิตเพ่งคุณพระรัตนตรัยเข้าไปสู่องค์พระหรือวัตถุมงคลนั้น ๆ

          สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างแตกต่างกันไปตามคณะเกจิอาจารย์ศิษยานุศิษย์ และเจ้าภาพ แต่ละวัด แต่ละท้องถิ่นจะมีศรัทธา สร้างเป็นสิริมงคลแก่สานุศิษย์ บุคคลทั่วไป หรือแม้แต่เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยในการก่อสร้าง บูรณะพระอาราม วัดวาต่าง ๆ ฯลฯ แต่ประโยชน์ที่เกิดแก่พุทธศาสนิกชน ก็คือ ได้มีโอกาสในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญจิตตภาวนาร่วมกัน เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ และสังฆานุสติ บังเกิดแก่สาธุชน ผู้ตั้งใจปฏิบัติตามกำลังแต่ละคนต่อไป

การเตรียมการ

          ๑. จัดสถานที่ประกอบพิธี โต๊ะหมู่บูชา อาสนะสำหรับพระสงฆ์ ที่นั่งสำหรับผู้ร่วมพิธี

          ๒. นิมนต์พระสงฆ์

                ๒.๑ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูป

                ๒.๒ พระสงฆ์สวดพุทธาภิเษก ๔ รูป

                ๒.๓ พระเกจิอาจารย์นั่งปรก ตามความศรัทธาของเจ้าภาพ ไม่จำกัด

          ๓. จตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ตามจำนวนที่นิมนต์

          ๔. อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธี

                ๔.๑ เทียนชัย ๑ เล่ม หนัก ๘๐ บาท ไส้ ๑๐๘ เส้น สูงเท่าความสูงของประธานพิธีหรือเจ้าภาพ

                ๔.๒ เทียนมงคล ๑ เล่ม หนัก ๑๐ บาท ไส้มีจำนวนเส้นเกินกว่าอายุประธานฯ หรือเจ้าภาพ สูงเท่าความยาวรอบศีรษะของประธานฯ หรือเจ้าภาพ

                ๔.๓ เทียนพุทธาภิเษก ๒ เล่ม หนักเล่มละ ๓๒ บาท ไส้ ๕๖ เส้น สูงประมาณกึ่งหนึ่งของเทียนชัย

                ๔.๔ เทียนนวหรคุณ ๙ เล่ม หนักเล่มละ ๒ บาท ไส้ ๙ เส้น

                ๔.๕ เทียนหน้าพระพุทธาภิเษก ๒ เล่ม ขนาดและน้ำหนักเหมือนเทียนนวหรคุณ

                ๔.๖ เทียนโต๊ะหมู่บูชาพระประธาน ๒ เล่ม ขนาดพองาม น้ำหนักประมาณเล่มละ ๕ บาท

                ๔.๗ ธูปหอม ๓ ดอก

                ๔.๘ เทียนหนัก ๖ สลึง ๒๘ เล่ม ไส้ ๙ เส้น

                ๔.๙ ธูปจีนดอกเล็กสำหรับปักเครื่องสังเวยเท่าจำนวนสิ่งของ

                ๔.๑๐ เทียนบูชาพระรัตนตรัย ๑๐๘ เล่ม หนักเล่มละ ๒ สลึง

                ๔.๑๑ ธูป ๑๐๘ ดอก

                ๔.๑๒ กำหญ้าคาพรมน้ำมนต์ ๑ กำ

                ๔.๑๓ ใบพลู ๗ ใบ สำหรับดับเทียนชัย ใส่พานเตรียมไว้

                ๔.๑๔ แป้งเจิม ๑ ที่

                ๔.๑๕ เครื่องสังเวย

                ๔.๑๖ ตู้ใส่เทียนชัย กันลม มิให้เทียนชัยดับ

การปฏิบัติ

          พิธีบวงสรวง

                – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์หน้าโต๊ะสังเวย

                – พราหมณ์บูชาฤกษ์ และอ่านเทวโองการ บวงสรวง

                – ประธานในพิธีจุดธูปบูชาปักที่เครื่องสังเวย ตามจำนวนเครื่องสังเวย

          พิธีเจริญพระพุทธมนต์

                – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ โต๊ะหมู่บูชา

                – พิธีกรกล่าวนำผู้ร่วมพิธีบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และรับศีลพร้อมกัน

                – พิธีกร อาราธนาพระปริตร

                – พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

                – ประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

                – ประธานในพิธีกรวดน้ำ

                – พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

          พิธีจุดเทียนชัย

                – นิมนต์พระสงฆ์สวดพุทธาภิเษก ๔ รูป และพระเกจิอาจารย์นั่งปรกประจำ ณ อาสนะ

                – ประธานสงฆ์และประธานในพิธีพร้อม ณ สถานที่จัดพิธี

                – ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนพุทธาภิเษกและเทียนมงคล จากนั้นจุดเทียนชัยเมื่อถึงเวลาฤกษ์

                – พระสงฆ์ ๔ รูป สวดคาถาจุดเทียนชัย

                – ประธานในพิธี จุดเทียนมงคล และเทียนนวหรคุณ เมื่อจบบท “นะโม” จะเริ่มบทสรณคมน์

                – จุดธูปอย่างละ ๑ เรื่อยไปในระหว่างที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนครบ ๑๐๘

                – จุดเทียน ณ ที่สวดพุทธาภิเษก เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ

                – จุดเทียนพุทธาภิเษกทั้ง ๒ เล่มข้างเทียนชัย

                – พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพุทธาภิเษกเรื่อยไป อาจเปลี่ยนกันสวดเป็นสำรับ ๆ ก็ได้จนกว่าเทียนจะหมดเล่ม อาจสวดตลอดคืนหรือตามเวลาที่คณะเจ้าภาพกำหนด

                – พระนั่งปรกนั่งขัดสมาธิบริกรรมภาวนา พร้อมกับพระสงฆ์สวดพุทธาภิเษก

          พิธีดับเทียนชัย

                – ประธานสงฆ์ดับเทียนชัยโดยใช้ใบพลู ๗ ใบที่เตรียมไว้ประกบไส้หัวเทียนให้ดับ

                – พระสงฆ์สวดคาถาดับเทียนชัย

                – ประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

                – ประธานในพิธี กรวดน้ำ

                – พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

                – เสร็จพิธี

แผนผังการจัดสถานที่พิธีพุทธาภิเษกในพระอุโบสถ