พิธีเปิดป้ายอาคารสถานที่

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อให้เจ้าภาพและญาติมิตรได้บำเพ็ญบุญตามหลักพระพุทธศาสนา และตามความเชื่อของตน

          ๒. เพื่อให้เจ้าภาพได้มีโอกาสชี้แจงถึงความเป็นมาของการดำเนินงานและประกาศการเริ่มต้นของการดำเนินกิจการนั้น ๆ อย่างเป็นทางการ

การเตรียมการ

          – โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ   หมู่ ๕, ๗ หรือหมู่ ๙

          – แป้งเจิม ๑ ที่

          – ทองคำเปลว ๓ แผ่น พร้อมขี้ผึ้งหรือกระเทียมทาปิดทอง

          – ผ้าคลุมป้าย มีสายชักหรือกดปุ่ม

          – เครื่องดื่ม

          – ไทยธรรมถวายพระ

          – ภัตตาหาร  กรณีมีการทำบุญเลี้ยงพระ

การปฏิบัติ

          แบบที่ ๑ พระสงฆ์ให้ศีลอย่างเดียว  เมื่อถึงเวลากำหนด

          ประธานในพิธี

                    – จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ หน

                    – อาราธนาศีล

                    – ประธานสงฆ์ให้ศีล

          เจ้าภาพ

                    – กล่าวรายงาน และเชิญประธานเปิดป้าย

          ประธานฯ     

                    – กดปุ่ม หรือชักผ้าคลุมเปิดป้าย

          พระสงฆ์

                    – เจริญชัยมงคลคาถา  ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ถ้ามี

                    – ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                    – เจิมป้าย

          ประธานฯ     

                    – ประเคนไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                    – กรวดน้ำ  รับพร

          พระสงฆ์

                    – ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                    – เสร็จพิธี

          แบบที่ ๒ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหาร

          ประธานในพิธี

                    – จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ หน

                    – อาราธนาศีล

                    – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                    – อาราธนาพระปริตร

                    – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                    – ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์ฉันเสร็จ

                    – ประเคนไทยธรรม

                    – กรวดน้ำ  รับพร

          เจ้าภาพ

                    –  กล่าวรายงาน และเชิญประธานเปิดป้าย

          ประธานฯ     

                    – กดปุ่ม หรือชักผ้าคลุมเปิดป้าย

          พระสงฆ์

                    – เจริญชัยมงคลคาถา  ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                    – ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                    – เจิมป้าย

                    – เสร็จพิธี

          แบบที่ ๓  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารภายหลัง

          ประธานในพิธี

                    – จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กราบพระ ๓ หน

                    – อาราธนาศีล

                    – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                    – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

          เจ้าภาพ

                    – กล่าวรายงานและเชิญประธานเปิดป้าย

          ประธานฯ     

                    – กดปุ่ม หรือชักผ้าคลุมเปิดป้าย

          พระสงฆ์

                    – เจริญชัยมงคลคาถา  ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                    – ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                    – เจิมป้าย

          ประธานฯ     

                    – ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์ฉันเสร็จ

                    – ประเคนไทยธรรม

                    – กรวดน้ำ  รับพร

          พระสงฆ์

                    – ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                    – เสร็จพิธี