พิธีตั้งศาลพระภูมิ

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีตั้งศาลพระภูมิได้อย่างถูกต้อง

          ๒. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่สนใจในการเตรียมการตั้งศาลพระภูมิ

          ๓. เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยในเรื่องความเชื่อทางศาสนา

การเตรียมการ

          – หาฤกษ์

          – เตรียมพื้นที่  กว้าง – ยาว  ๑  วา  สูง  ๙  นิ้ว  

          – ศาลพระภูมิ  ๑  หลัง

          – เจว็ด รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิหรือศาลที่สร้างขึ้น  ๑  ชุด  

          – ตุ๊กตาชาย – หญิง  อย่างละ  ๑  ชุด

          – ตุ๊กตาช้าง – ม้า  อย่างละ  ๑  ชุด

          – โอ่งเงิน – โอ่งทอง อย่างละ ๑ ชุด

          – แจกันพร้อมดอกไม้  ๑  คู่

          – เชิงเทียนพร้อมเทียน  ๑  คู่

          – กระถางธูป  ๑  ที่

          – ทองคำเปลว  ๓  แผ่น  พร้อมกระเทียมทาปิดทอง  ๑  หัว

          – แป้งเจิม  ๑  ที่

          – ผ้าแพร  ๑  ผืน

          – น้ำมนต์  ๑  ขัน

          – ทรายเสก  ๑  ขัน

          – ธูป

          – โต๊ะหมู่บูชา พร้อมพระพุทธรูปและเครื่องสักการะ ตั้งไว้บริเวณประกอบพิธี

          – โต๊ะเครื่องสังเวยเทวดา  ปูผ้าขาว  ๑  ชุด  ให้เพียงพอ

          เครื่องสังเวยเทวดา  มีดังนี้.-

          – บายศรีปากชาม  ๑  คู่

          – ไข่ต้มปอกเปลือก  ๒  ฟอง  เสียบไว้บนยอดบายศรี

          – หัวหมูหรือหมูนอนตอง  ๑  ที่

          – ไก่ต้ม  ๑  ตัว

          – เป็ดต้ม  ๑  ตัว

          – ปลาช่อนแป๊ะซ๊ะ  ๑  ตัว

          – มะพร้าวอ่อน  เฉือนเปลือก  ๑  ผล

          – กล้วยน้ำว้าสุก  ๑  หวี

          – ขนมต้มแดงต้มขาว  อย่างละ  ๑  ที่

          – ผลไม้ตามฤดูกาล  ๑  ที่   หลาย ๆ อย่างรวมกัน  ไม่ต้องปอกเปลือก

          – ข้าวสุก  ๑  จาน

          – น้ำดื่ม  ๑  แก้ว

การปฏิบัติ (เมื่อถึงเวลาฤกษ์)

          พิธีกร  

                    – ลงยันต์ที่เจว็ด

                    – เจิมเจว็ด

                    – เจิมตุ๊กตาชายหญิง  และช้างม้า

                    – ลงยันต์  เจิมและปิดทองที่เสาศาลพระภูมิ  และลงยันต์ที่ผนังด้านในศาลพระภูมิ

          เจ้าภาพ

                    – จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา   ที่ตั้งไว้บริเวณประกอบพิธี

                    – อธิษฐานเพื่อความเป็นมงคล

          พิธีกร  

                    – โปรยทรายเสก  และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่หลุมเสาศาลพระภูมิ

          คนงาน

                    – ยกเสาวางศาลพระภูมิ  ตั้งเสาให้มั่นคง

          พิธีกร  

                    – วางเจว็ดพร้อมตุ๊กตาต่าง ๆ ภายในศาลพระภูมิ

                    – เชิญเทวดาขึ้นศาลพระภูมิ

          เจ้าภาพ

                    – ผูกผ้าแพรสีที่เสาศาลพระภูมิ

                    – จุดธูปเทียนที่โต๊ะสังเวยบูชา  ถวายเครื่องสังเวยแด่เทวดา  แล้วอธิษฐานเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและขออำนาจเทวดาคุ้มครองรักษา

          พิธีกร  

                    – กล่าวคำสังเวย

                    – เสร็จพิธี

หมายเหตุ 

          – เจ้าภาพเตรียมผ้าขาว  ๒  ผืน  ยาว  ๓  เมตร  ๑  ผืน  และ  ๒.๕  เมตร  ๑  ผืน  พร้อมทั้งดินสอดำ  ๑  แท่ง  และเงินบูชาครู  ๙  บาท  มอบให้กับผู้ประกอบพิธี

          – แจกันดอกไม้  เชิงเทียน  กระถางธูป  ที่ใช้กับโต๊ะสังเวยนั้น  เมื่อเสร็จพิธีแล้วนำไปตั้งไว้บูชาประจำศาลพระภูมิต่อไป

          – ถ้ามีการนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมด้วย  พระสงฆ์  จะเป็นผู้โปรยทราย ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และแผ่เมตตาให้

          – การตั้งศาลพระภูมิ เจ้าของบ้านมีความประสงค์จะช่วยให้คุ้มครองปกปักรักษาคนในครอบครัว  จึงสมควรตั้งหันหน้าศาล  ไปในทิศทางที่เหมาะสม  ตามศักดิ์และฐานะของเจ้าของบ้าน

          – การตั้งศาล ไม่ควรให้ร่มไม้หรือเงาบ้านทับศาล  หรือไม่ควรตั้งศาลให้กิ่งไม้ปกคลุมศาล  ยกเว้นบางกรณี

คำกล่าวอัญเชิญเทวดาขึ้นศาล

          เทวะตา อะภิปูเชมิ              เทวะตา จะ นะมามิหัง

          เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ        สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

          สัพเพ เทวานุโมทันตุ            สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

          อิมิสสัง จิตตะสาลายัง          ติฏฐันตุ สัพพะเทวะตา

          อัมเห จะ อะนุรักขันตุ          สะทา โสตถี ภะวันตุ โน.

          ข้าพเจ้า ขอบูชายิ่ง ซึ่งเทวดาทั้งหลาย และขอนอบน้อมด้วยความเคารพ วันนี้ ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตร   และบริวาร ได้จัดสร้างศาลและบุญสมบัติ มีประมาณเท่านี้ เพื่ออุทิศเป็น เทวตาพลีแล้ว

          ขอภุมมเทวดาทั้งหลาย ได้โปรดสถิตยังศาลอันวิจิตรงดงามนี้ ให้เป็นที่เกษมสำราญแล้ว โปรดอภิบาลตามคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย มีท่านเจ้าภาพผู้สร้างศาลและบริวารทุกคน ให้ได้ประสบแต่สิ่งอันเป็นศุภมงคลและความสุขสวัสดี ตลอดกาลนานเทอญ

คำบวงสรวงเทวดา

          นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ   (๓ ครั้ง)

          สัคเค  กาเม  จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป  รัฏเฐ  จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ  เขตเต ภุมมา  จายันตุ  เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา  สันติเก ยัง มะมะ วะระวะจะนัง  สาธะโว  ตัง สุณันตุ อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา อายาจะนะกาโล    อะยัมภะทันตา อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา

          ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ ผู้เป็นมงคลในโลก

          ด้วยวันนี้ เป็นศุภวารดิถีอันเป็นมงคล เจ้าภาพได้ดำเนินการจัดสร้างคฤหาสน์อันสวยงามวิจิตรตระการตาถวายแด่ภุมเทวดาผู้สิงสถิต ณ สถานที่อาณาบริเวณแห่งนี้ จึง ณ โอกาสอันเป็นมงคลนี้ เจ้าภาพได้จัดเครื่องสังเวยเป็นเทวตาพลีไว้แล้ว จึงขออัญเชิญเทวดาทั้งหลาย มีพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง พระภูมิเจ้าที่ ตลอดถึงเทวดาผู้สิงสถิตทั่วแว่นแคว้นแดนภูเขา พื้นเมทนี มวลนที และท้องนภากาศทุกแห่งหน ได้โปรดเสด็จมารับเครื่องสังเวยที่ได้จัดถวายไว้นี้

          ด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันเป็นมิ่งมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และพลานุภาพแห่งบุญกุศล ที่เจ้าภาพได้บำเพ็ญมา จึงขอเทวดาทั้งหลายดังที่ได้เอ่ยนามมานี้ ได้โปรดอภิบาลรักษาและอำนวยอวยชัยให้ ( ออกชื่อและนามสกุลเจ้าภาพ )  พร้อมทั้งบริวารให้มีความสุขเกษมศานต์ ประสบแต่สิ่งอันเป็นสรรพมิ่งมงคล ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

คำบูชาฤกษ์  บูชาเทวดา

๑. บทนมัสการพระพุทธเจ้า  นะโม  ๓  จบ  

๒. บทชุมนุมเทวดา

          อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา

          อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา

          อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ

๓.  คาถาบูชาเทวดาอัฏฐะทิศ

          วันทิตตะวา อาจะริยะปาทัง เมสสะการิยะ สัมพินทะยายัง  สัพพะโทสัง วินัสสะตูติ สิริเทพพะเยยยาวิโย ทะยามัง มะเหสะรัง ปะทะวะสัง วิสุทธะเทวะสะ สะมุโพทิพพะยะ  สังเคมันตุ มาระสิทธิฯ

          โอมพระภูมิ พระธรณี กรุงพาลี ตังเปยยะปะริวารา เอหิ สัตถายะ อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สะวาหายะฯ

          นะมามิ สิระสา นาโค ปะฐะวะยัง ปะริหาระโก สัคคะสัมปัตติ สัพพะทาฯ

          ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

          อาคะเนยยัสสะหมิง คันธัพโพ จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ  จะ

          ทักขิณัสสะหมิง วิรุฬหะโก จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ  จะ

          หะระติสสะหมิง เทวา จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

          ปัจฉิมัสสะหมิง วิรูปักโข จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

          พายัพพัสสะหมิง นาโค จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ  จะ

          อุตตะรัสสะหมิง กุเวโร จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ   จะ

          อีสานัสสะหมิง ยักขา จะ มะหาราชา ทิสาภาเค เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ   สุเขนะ  จะ

          สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง ปะริภุญชันตุฯ

          โอม นะโม พุทธะระตะนัง สะระณัง  คัจฉามิ

          โอม นะโม ธัมมะระตะนัง สะระณัง  คัจฉามิ

          โอม นะโม สังฆะระตะนัง สะระณัง  คัจฉามิ

          อุปะริมัสสะหมิง  ทิสาภาเค  จัตตาโร เทวา มะหาเทวา จันโท จะ สุริโย จะ พรัหมมาโณ จะ เสยยะถีทัง หิโต จะ สุรักโข จะ เทวะเสฏโฐ จะ เทวะปุญญะโก จะ เอเต จัตตาโร เทวา     มะหาเทวา พุทธะปะสันนา ธัมมะปะสันนา สังฆะปะสันนา พุทธะคาระวา สะมาคันตะวา อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ หิโต   จะ  สุรักโข จะ เทวะเสฏโฐ จะ เทวะปุญญะโก จะ จะรัง วา ฐิตัง วา ติฏฐัง วา นิสันนัง วา สะยานัง วา รัตติง วา ทิวัง  วา   สัพพะทา รักขันตุ มะหาเทวาฯ

๔.  คาถาบูชาฤกษ์

          นะโม   นะมัสสิตตะวา ข้าแต่พระศรีตรีพิธ   พิสิษฐสุทธนวางศาธิคุณ  อดุลยเทพ  มหิทธิมเหศราธิบดี บรมปรเมศร์  สุรสรรพวรสฤษฎ์ดำรงศักดิ์  แลเอกอัครวชิรหัตถ์วัชรินทร์   ปิ่นสุทัศน์ทิพยเทวราช   และอมรนิวาสน์  สัปตาพิธีฤกษ์ในภูมิโลกนี้ กาลบัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำพลีกรรมบูชายาคพิธี  ตามคติประเพณีบรรพวิสัยจารีตโบราณ     ขอเดชานุภาพอภินิหารสรรพอำนาจธรรมสุจริต  มหิทธิเทพทุกองค์จงประสาทประสิทธิกิจพิธีโดยอิสรานุภาพ  ขอพรท้าวสหัสนัยเทวาราชบรมราชอิสราโกศา  ขอพรบรมอิศรมเหศวรศุลีศรีบรมมหิศณาธิปไตยไกรลาศ  ขอพรท้าวจตุเทวราชโลกปาลาธิปวรวิสิษฐ์ ขอพรเทพเรืองฤทธิ์สถิตทิพยสถานทั่วอมรขันธ์  สรรพอนันต์จักรวาลภูมิภพไกวัล  สรรพเกาะละเมาะฝั่งอรัญรุกขลัดดาวารีสิงขรชลถลาดำเนินหนหาวสถานพิมานมาศอมรทิพย์เทวสำนัก ขอพรเทพสุรารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์  สรรพเดชา   จงทรงเทวกรุณาเชิญช่วยอภิบาลบำรุงรักษา   (ชื่อเจ้าของบ้านหรือเจ้าภาพ) ให้เกษมสุขสำราญหฤทัยทุกอิริยาบถทุกเมื่อเทอญ

          ชัยยะธะโร หะริเทวัง                 ชัยยะ พรัหมมาธะตะรัฏฐัง

          สุริยะจันทิมา   อาโป   จะ           เทวา  ปะฐะวี   จะ  เตโช  ตะโย   จาคะมา

          วารุณา   เทวา   โสโม  จะ           ยัสสา   สะหะเมตตา   กะรุณา

          กายิกา   อารักขะเทวะ ยะสัสสิโน   นะมัสสามะ   สุวัตถิ  โหตุฯ

๕.  คาถาให้พรเจ้าภาพหรือเจ้าการ

          สัพพะทุกขัง  วินัสสะติ   สัพพะภะยัง   วินัสสะติ   สัพพะโรคา   วินัสสันตุ พุทธะเตเชนะ ธัมมะเตเชนะ  สังฆะเตเชนะ   อินทะเตเชนะ   พรัหมมะเตเชนะ   เทวะเตเชนะฯ

          ทิวา   ตะปะติ    อาทิจโจ            รัตติมาภาติ   จันทิมา

          สันนัทโธ   ขัตติโย   ตะปะติ         ฌายี     ตะปะติ   พราหมมะโณ

          อะถะ   สัพพะมะโหรัตตัง            พุทโธ  ตะปะติ   เตชะสา

          เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ              สุวัตถิ  โหตุ   สัพพะทาฯ

          สิทธิกิจจัง   กิจอันใดควรชอบ  ได้ประกอบก่อสร้าง  อย่ารู้ร้าง ลุได้ดังประสงค์  เทอญนา

            สิทธิกัมมัง  การใดดังใจผดุง  บำรุงจงอย่าช้า  อย่าเลิกอย่าโรยรา  สิทธิได้พลันพลัน เทอญนา

            สิทธิการิยะ  ตะถาคะโต    สัพพัญญูตรัสรู้จบ  มารสยบหลีกแล้ว  ขออุปัทวันตรายแคล้ว  คลาดพ้นพูนเกษม  แลนา

            สิทธิเดโช  ชะโย  นิจจัง  เดชเรื้องปรากฏ  ผู้ทรยศปองร้ายจงครรไลแตกพ่าย  ผ่องพ้นภัยพาล  เทอญนา

          สิทธิลาโภ  นิรันตะรัง  ลาภสิ่งอันใดใด   จงหลั่งไหลหล่อล้นดังหนึ่งท่อธารท้น  อย่ารู้สิ้นสูญ  เลยนา

          สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เต พรสรรพจงประสิทธิ์ แด่ (เอ่ยนามเจ้าภาพ) อย่าช้า ให้เสร็จสมดังข้า พร้อมพร่ำให้ฉะนี้  เทอญนาฯ

            เป็นอันเสร็จบูชาบวงสรวงเทวดา พระภูมิเจ้าที่เพียงเท่านี้

คำสังเวยเทวดา (สำนวนร้อยแก้ว)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

          พุทโธ โย มังคะลัตถีนัง               มังคะลัง อิติ วิสสุโต

          เทสะโก มังคะลัตถานัง               มังคะลันตัง นะมามิหัง

          ธัมโม โย มังคะลัตถีนัง                มังคะลัง อิติ วิสสุโต

          โชตะโก มังคะลัตถานัง               มังคะลันตัง นะมามิหัง

          สังโฆ โย มังคะลัตถีนัง                มังคะลัง อิติ วิสสุโต

          การะโก มังคะลัตถานัง               มังคะลันตัง นะมามิหัง

          สัคเค กาเม จะ รูเป                   คิริสิขะระตะเฏ

          จันตะลิกเข                            วิมาเน

          ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม                   ตะรุวะนะคะหะเน

          เคหะวัตถุม-                           หิ เขตเต

          ภุมมา จายันตุ เทวา                  ชะละถะละวิสะเม

          ยักขะคันธัพ-                          พะนาคา

          ติฏฐันตา สันติเก ยัง                  มุนิวะระวะจะนัง

          สาธะโว เม                             สุณันตุ

          อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา

          อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา

          อายาจะนะกาโล อะยัมภะทันตา

          ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง               รักขันตุ สัพพะเทวะตา

          สัพพะพุทธานุภาเวนะ                สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

          ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง               รักขันตุ สัพพะเทวะตา

          สัพพะธัมมานุภาเวนะ                สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

          ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง               รักขันตุ สัพพะเทวะตา

          สัพพะสังฆานุภาเวนะ                 สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

          เนื่องจากวันนี้ กองทัพอากาศจะได้ทำพิธีเปิดสนามกีฬาธูปเตมีย์ ข้าพเจ้าได้จัดเครื่องสังเวยอันโอฬาร ประกอบด้วยอาหารคาวหวาน และส้มสูกลูกไม้นานาประการไว้แล้ว

          ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระหลักเมือง ผู้พิทักษ์รักษา ผืนแผ่นดินไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทั้งมวล

          ขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลาย ทิศตะวันออกมีท้าวธตรฐะเป็นผู้ปกครอง ทิศใต้มีท้าววิรุฬหกะเป็นผู้ปกครอง    ทิศตะวันตกมีท้าววิรูปักขะเป็นผู้ปกครอง และทิศเหนือมีท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ปกครอง พร้อมด้วยยักษ์ กุมภัณฑ์ คนธรรพ์ และนาคทั้งหลาย บรรดามีในสกลจักรวาล ขอได้โปรดมารับเครื่องสังเวยที่ได้บรรจงจัดถวายนี้

          ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันเป็นมิ่งมงคล และอำนาจบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญ กับทั้งอานุภาพแห่งเทพยดาทั้งหลายที่ได้อัญเชิญมารับเครื่องสังเวยในวันนี้ได้ อภิบาล รักษา คุ้มครอง………………………………………………………………………

ตลอดจนท่านผู้มาร่วมในพิธีเปิดสนามกีฬาธูปะเตมีย์ในวันนี้ ให้ปราศจากสรรพทุกข์ สรรพโคก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเสนียดจัญไร ทุกประการ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ